โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2562)

Posted by:

วันที่ 20 มีนาคม 2562 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฯ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ขึ้น ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ในช่วงเช้าและช่วงบ่ายเป็นการอบรมให้ความรู้และกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ จากมหาวิทยาลัยราชธานี

0

“วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

Posted by:

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562  “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก ณ ตำบลท่าฉลอม อันเป็นต้นกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆในปัจจุบัน นอกจากนั้น ยังคงประกอบพระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวงนานัปการ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและสร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์และประเทศชาติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกาศใช้ พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 ขึ้น อันเป็นต้นแบบของการดำเนินงานสุขาภิบาล ตามที่ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนอ จึงทรงตัดสินพระทัยประกาศตั้ง “สุขาภิบาลตำบลท่าฉลอม” ขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2448 (ร.ศ.124) ทรงมีพระบรมราโชบายที่จะเปิดโอกาสแก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ซึ่งจากผลการทดลองจัดตั้งสุขาภิบาลที่ท่าฉลอมแห่งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองของประเทศไทย วางรากฐานการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความมั่นคงตราบจนถึงปัจจุบัน 

0

โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

Posted by:

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัอุดรธานี จัดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการชมชนเก่าน้อย เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง

0

โครงการหนูน้อยฟันสวย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Posted by:

วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ได้จัดโครงการหนูน้อยฟันสวย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพช่องปาก

สุขภาพช่องปากมีความสำพันธ์กับสุขภาพร่างกาย การดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีจึงมีผลต่อการมีสุขภาพที่ดีด้วย แต่ปัญหาสุขภาพช่องปากนั้นไม่ได้มีสาเหตุเกิดจากภายในช่องปากเพียงอย่างเดียวแต่มีตัวปัญหาซึ่งเกิดจากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบนด้วย ยกตัวอย่างเช่น โรคฟันผุ ซึ่งเป็นปัญหาในช่องปากที่พบบ่อยทั่วไป

ดังนั้นหากมีการวางรากฐานเรื่องสุขภาพและสุขภาพช่องปากแก่เด็กวัยเรียนพร้อมกับการสอดแทรกความรู้เรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธี เพื่อให้เด็กได้ตระหนักและเห็นว่า เรื่องของทันตสุขภาพนั้น เป็นเรื่องที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ แล้วปรับเปลี่ยน ปลูกฝังพฤติกรรมจะทำให้ปัญหาสุขภาพช่องปาก โดยเฉพาะเด็กที่ศูนย์เด็กเล็กมีสุขภาพที่ดีอีกด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลหนองบัว จึงได้จัดโครงการหนูน้อยฟันสวย เพื่อให้เด็กหันมาสนใจและให้ความรู้ทันตอนามัยเรื่องสุขภาพและสุขภาพช่องปากมากขึ้นโดยจัดกิจกรรม เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กได้รู้สึกว่าเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ได้ใกล้ตัวและไม่ยากอย่างที่คิดและเพื่อให้ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปเผยแพร่ยังกลุ่มเพื่อนตลอดจนผู้ใกล้ชิดต่อไป

 

0

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บริเวณวัดบ้านนาทราย ชุมชนนาทราย

Posted by:

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บริเวณวัดบ้านนาทราย ชุมชนนาทราย เพื่อออกให้บริการพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว มีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค การรับฟังปัญหา/ความเดือดร้อนของประชาชน การให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การให้บริการรับชำระภาษี การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิงเคมี การให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย ข้อร้องเรียนต่างๆ การรับคำร้องของกองช่าง การให้บริการของกองการศึกษา โดยมีพนักงานของทุกกองออกให้บริการ การดำเนินโครงการจะมีการออกให้บริการในครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ชุมชนนาทราย เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น. สนอบถามข้อมูลการออกให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล โทร.088-5640298

0

วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็น วันสตรีสากล (International Women’s Day)

Posted by:

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การจัดงานวันสตรีสากลขึ้นมาเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ แก่สตรีผู้ที่ทำงานด้าน สตรี เด็กและเยาวชน รวมถึงผู้สูงอายุ ทั้งระดับ บุคคล กลุ่มองค์กร เครือข่ายสตรีในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกด้าน ทุกระดับในสังคมตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน และประเทศ เทศบาลตำบลหนองบัว จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และประธานกลุ่มสตรีตำบลหนองบัว นางสุรัตน์ ธาราชีพ ได้กล่าวพบปะกับกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลหนองบัว พร้อมให้แนวทางในการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมในครั้งต่อๆ ไปด้วย และท่านประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองอุดรธานี ท่านวชิระ ธาราชีพ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้กล่าวพบปะกับกลุ่มสตรีตำบลหนองบัว ยังมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ประธานชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน รวมถึงพลังสำคัญคือกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลหนองบัวที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมมีพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรสตรีที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ทั้ง 38 ชุมชน การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสตรียุคใหม่ก้าวทันโลก โดยคณะวิทยากรจากวิทยาลัยพิชญบัณฑิต และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเชื่อมความสามัคคี โดยคณะวิทยากรจาก กศน.จังหวัดอุดรธานี

0

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้

Posted by:

วันที่ 7 มีนาคม 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วย พ.ต.อ.วัฒนา วรธงไชย นางวาสิษฐี ภูวานคำ นายแสงเทียน อินยาศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

0

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ศพด.ดอนหัน

Posted by:

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุนดอนหัน โดยนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการ มีนายภาคภูมิ คำภิระ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษากล่าวรายงาน มีสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน และผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมโครงการฯ มีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองใส มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

0

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บริเวณวัดบ้านโพนทอง ชุมชนโพนทอง

Posted by:

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บริเวณวัดบ้านโพนทอง ชุมชนโพนทอง เพื่อออกให้บริการพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว มีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค การผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว การรับฟังปัญหา/ความเดือดร้อนของประชาชน การให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การให้บริการรับชำระภาษี การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิงเคมี การให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย ข้อร้องเรียนต่างๆ การรับคำร้องของกองช่าง การให้บริการของกองการศึกษา โดยมีพนักงานของทุกกองออกให้บริการ และมีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก การดำเนินโครงการจะมีการออกให้บริการในครั้งต่อไป ในวันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 บริเวณวัดบ้านนาทราย ชุมชนนาทราย เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น. สนอบถามข้อมูลการออกให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล โทร.088-5640298

0
Page 1 of 29 12345...»