ค่ายธรรมะผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว จัดกิจกรรมค่ายธรรมะผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองบัว ขึ้น ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ณ วัดดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มี พ.ต.อ.วัฒนา วรธงไชย รองประธานสภาเทศบาล นางประภาส ฮาดวิเศษ นางนภาพร ดาบสีพาย สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีเปิด

0

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 5

Posted by:

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้เปิดการเรียนการสอน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ขึ้น โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ได้พบปะกับนักเรียนในช่วงเช้าก่อนการดำเนินกิกจกรรมของทางโรงเรียนในห้วงต่างๆ

0

โครงการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2562

Posted by:

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดกิจกรรม”โครงการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2562 โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใส ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองบัว ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

0

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 6 พ.ค. 2562 เวลา 15.00 น. นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาลร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุดรธานี

0

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted by:

วันที่ 26 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น บริเวณชุมชนศรีสุราษฎร์ไปตามถนนดงอุดม-หนองใส จนถึงบริเวณ ตชต.หนองบัว เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลรักษาแหล่งน้ำลำคลอง ในพื้นที่ของตนเองให้สะอาดและส่งเสริมพฤติกรรมลดการทิ้งขยะและของเสียต่างๆ ลงในที่สาธารณะ เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงามแก่ผู้พบเห็น โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการ มีหัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน พนักงาน ลูกจ้างและอาสาสมัครภายในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

0

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี 2562

Posted by:

วันที่ 24 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี 2562 ขึ้น ณ สนามกีฬาดอนเสือ ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำลหนองบัว เป็นประธานเปิดงานโครงการฯ พร้อมทั้งได้อ่านสารเนื่องในวันเทศบาล มีนายภาคภูมิ คำภิระ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ประธานได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่พนักงานที่มีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์ จำนวน 2 ราย คือนายบุญส่ง มาลี และนายพุทธพงศ์ วงค์คำจันทร์ ต่อด้วยการแสดงของกลุ่มแอโรบิค จำนวน 3 ชุดการแสดง และการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ประกอบด้วย การแข่งขันฟุตบอล เซปัคตะกร้อ เปตองและแชร์บอล ในการแบ่งทีมการแข่งขันแบ่งเป็นเขต ชุมชนเขต 1 จะอยู่ในชุดเสื้้อสีน้ำเงิน ชุมชนเขต 2 จะอยู่ในชุดเสื้อสีชมพู ในส่วนของเทศบาลจะอยู่ในชุดเสื้อสีเหลือง

0

กิจกรรม “ปล่อยพันธ์ปลา 13,700 ตัว” ณ สวนสาธารณะหนองตะไก้ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 23 เมษายน 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม “ปล่อยพันธ์ปลา 13,700 ตัว” ณ สวนสาธารณะหนองตะไก้ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เนื่องในวัน 137 วันศาลยุติธรรม โดยมีท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 นายวิเชียร แสงเจริญถาวร เป็นประธานในการจัดกิจกรรม

 

0

โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562

Posted by:

วันที่ 11-12 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลหนองบัวร่วมกับชุมชนมิตรภาพเก่าน้อย เดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลภายในชุมชนมิตรภาพเก่าน้อย ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นให้ลดน้อยลง หรือเป็นศูนย์…

 

0

เทศบาลตำบลหนองบัว ขอเชิญท่านเข้าตอบแบบสำรวจของแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ITA)

Posted by:

1.ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรในหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

https://itas.nacc.go.th/go/iit/w4wzbg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

https://itas.nacc.go.th/go/eit/w4wzbg

0

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง)17/2562 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุบรรณ

ชุมชนดอนหัน ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุบรรณ ชุมชนดอนหัน โดยก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้า 0.70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.62 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 192.40 เมตร ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ เลขที่ ช.60/2562 งบประมาณตั้งไว้ 648,100.- บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 646,300.- บาท (หกแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)
หมวดที่ 3 งานทาง
ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

 

ดาวน์โหลด  :   สำเนาประกาศ

ดาวน์โหลด  :  แบบแปลน

ดาวน์โหลด  :  ราคากลาง

ดาวน์โหลด  :  แบบปริมาณงาน

0
Page 1 of 31 12345...»