ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ 18/2559 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยอุดมสุข (ซอยหน้าวัด)

และซอยพรสวรรค์ 1 (ช่วงที่ 2) ชุมชนพรสวรรค์ ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว

                    ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยอุดมสุข (ซอยหน้าวัด) และซอยพรสวรรค์ 1 (ช่วงที่ 2) ชุมชนพรสวรรค์ รายละเอียดดังนี้.-

                      1.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอุดมสุข (ซอยหน้าวัด) และซอยพรสวรรค์ 1 (ช่วงที่ 2)  ชุมชนพรสวรรค์  ยาว 736.50 เมตร โดย

                         1.1 ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอุดมสุข (ซอยหน้าวัด) ยาว 211.50 เมตร

                                 – บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.95 x20 ม. สำหรับท่อขนาด ø 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 1.40 ม. พร้อมฝาบ่อ จำนวน 20 บ่อ

                                 – วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น3) ลึกเฉลี่ย 1.10 ม. จำนวน 185 ท่อน

                          1.2 ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพรสวรรค์ 1 (ช่วงที่ 2) ชุมชนพรสวรรค์ ยาว 525 ม.

                                 – ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.95 x20 ม. สำหรับท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 1.40 ม. พร้อมฝาบ่อ จำนวน 50 บ่อ

                                 – วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น3) ลึกเฉลี่ย 1.10 ม. จำนวน 469 ท่อน

                                 – ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รางวี กว้าง 0.95 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 465 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ ช.29/2559 งบประมาณตั้งไว้ 1,792,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ราคากลาง 1,732,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ชุดละ  500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง  (งานพัสดุและทรัพย์สิน)  ชั้น 2  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042–932195 , 088-5640299  ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดสำเนาประกาศสอบราคาจ้าง  downloads

ดาวน์โหลดสำเนาผู้ซื้อแบบ downloads

ดาวน์โหลดสำเนาผู้ยื่นซอง downloads

ดาวน์โหลดสำเนาผลการเปิดซอง downloads

ดาวน์โหลดสำเนาสัญญา downloads

0
Page 20 of 20 «...101617181920