รายงานประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256

Posted by:

รายงานประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256

0

ประชาสัมพันธ์การให้บริการเอกสารการสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา

Posted by:

การให้บริการเอกสารการสมัครรับเลือกสามชิกวุฒิสภา ผู้สนใจจะสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา  นอกจากจะขอรับเอกสารการสมัครได้จากสำนักงานทะเบียนอำเภอ  สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th  ระหว่างวันที่ 22-30 พฤจิกายน 2561 โดยการยื่นใบสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาระหว่างวันที่ 26-30  พฤจิกายน 2561 ให้ผู้สนใจจะสมัครนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ไปขอรับเอกสารการสมัคร (ส.ว.17) ใบแรกก่อน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ เพื่อยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครทั้งหมดในวันที่ประสงค์จะสมัคร

0

ประกาศเจตนารมณ์ โครงการเทศบาลโปร่งใสหัวใจคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

Posted by:

ประกาศเจตนารมณ์ โครงการเทศบาลโปร่งใสหัวใจคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นและการบริหารงานที่เน้นความโปร่งใส

0

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองบัว

0

เทศบาลตำบลหนองบัว ขอเชิญท่านเข้าตอบแบบสำรวจของแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Posted by:

1.ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/w4wzbg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/w4wzbg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหตุ โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พ.ย.61

0

การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

Posted by:

การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

1

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

Posted by:

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

0
Page 3 of 24 12345...»