ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

Posted by:

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองบัว โดยนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 เนื่องในงานพิธี “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ณ หอประชุม
อเนกประสงค์กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

0

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน โดยมีนายนิติชาติ สายทองสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการ มีนายปิยพงษ์ กันยาสนธิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวรายงานความเป็นมาโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน มีความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีทักษะในการจัดสภาพแวดล้อมทั้งที่บ้านและศูนย์ฯ ให้สะอาด ปลอดภัย และให้สามารถสังเกตุอาการเบื้องต้นของโรค ได้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพตำบลหนองใส อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

0

พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นานิติชาติ สายทองสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วย จ่าเอกอุดม อั้งยุทธ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ พนักงานป้องกันเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เจ้าของพื้นที่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหาย

0

ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดในชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

Posted by:

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานรักษาความสะอาดในชุมชน ภายในเขตเทศบาลตำบลหนอบัว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายนพดล พลประถม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกองสาธารณสุขฯ พนักงานทำความสะอาดชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ
0

กิจกรรมล้างตลาดเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรน่า19

Posted by:

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2564 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมล้างตลาดเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ตลาดไทยศิริ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว กล่าวรายงาน
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นหลายจังหวัด เพื่อเป็นการเตรียมการรับมือการระบาดดังกล่าว โดยเฉพาะการประกอบกิจการตลาดและรถเร่จำหน่ายอาหาร จึงจำเป็นต้องมีการรณรงค์สื่อสารความรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันให้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนในการปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ เพื่อความปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่น เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี และเทศบาลตำบลหนองบัว จึงจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการทำความสะอาดตลาด ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของประชาชนให้ถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาลให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และเป็นแบบอย่างด้านสุขาภิบาลให้แก่ประชาชน
0

การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวและนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

Posted by:

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลหนองบัว ได้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวและนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เมื่อเวลา 07.00 น. มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวและนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ได้พร้อมกันมายังศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลหนองบัวเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง โดยมีการจับสลากผู้สมัครรับเลือกตั้ง หลังเวลา 08.30 น. ซึ่งมีคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลหนองบัวและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองบัว ดำเนินการในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวและนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

0

โครงการอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564” ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินายรัชพล สืบพรหม นายสัตว์แพทย์ชำนาญการ พร้อมคณะวิทยากรจากปศุสัตว์เขต 4 และปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสำรวจสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

0

ประชุมซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวและนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

Posted by:

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุมซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวและนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ที่จะมีขึ้นระหว่าง วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564
0

โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองบัว เปิดโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบปรนะมาณ 2564 (หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 2) ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว โดยมีกำหนดระยะเวลาจัดอบรม ระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2564 หลักสูตรการอบรม แยกเป็น 2 หลักสูตร หลักสูตรที่ 1 เป็นการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ จำนวน 2 รุ่น และหลักสูตรที่ 2 เป็นการจัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 2 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และปรับปรุงที่จำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม
0

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ 3/2564

Posted by:

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมบงกช ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ปีงบประมาณ 2563 และพิจารณาแผนงานโครงการที่เสนอขออนุมัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ จำวน 3 โครงการ และโครงการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกรบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น จำนวน 4 โครงการ มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
0
Page 1 of 36 12345...»