โครงการหนูน้อยเข้าวัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน สังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีการศึกษา 2565

Posted by:

โครงการหนูน้อยเข้าวัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน สังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีการศึกษา 2565

 • วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว มอบหมายให้พันตำรวจเอกวัฒนา วรธงไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิด “โครงการหนูน้อยเข้าวัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน สังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีการศึกษา 2565” ณ วัดศรีโพธิ์ทองรัตนาราม บ้านพรสวรรค์ ตำบลหนองนาคำ อำเอภเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายปิยพงษ์ กันยาสนธิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวรายงานโครงการฯ มีนายเฉย บุขุนทด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายสรอรรถ คุโน รองปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว นายอาทร เคหาสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส นางสุรัตติยา มูลทรา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวสายฝน จันทร์หอม หัวหน้าสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ศพด.ชุมชนดอนหัน ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนชุมชนพรสวรรค์ เข้าร่วมโครงการฯ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการนักเรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สร้างจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะ

0

โครงการหนูน้อยเข้าวัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีการศึกษา 2565

Posted by:

โครงการหนูน้อยเข้าวัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีการศึกษา 2565

 • วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว มอบหมายให้นายสรอรรถ คุโน รองปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิด “โครงการหนูน้อยเข้าวัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีการศึกษา 2565” ณ วัดโพธิ์ศรีใสสะอาด บ้านหนองใส ตำบลหนองนาคำ อำเอภเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายปิยพงษ์ กันยาสนธิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวรายงานโครงการฯ มีนายอาทร เคหาสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส นางสุรัตติยา มูลทรา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางพรสวรรค์ ชินวงศ์ หัวหน้าสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ศพด.เทศบาลตำบลหนองบัว ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนชุมชนหนองใส เข้าร่วมโครงการฯ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการนักเรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สร้างจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะ

0

ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี

Posted by:

 • วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีเรืองศักดิ์ สุขเพิ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว พร้อมด้วยนางสาวภนิตา รัตนรามา สถาปนิกชำนาญการ พนักงานฝ่ายควบคุมอาคาร เทศบาลตำบลหนองบัว เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี ซึ่งเป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ห้องประชุมมงกุฏดาว โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

3

0

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาล ที่ 10)

Posted by:

 • วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาล ที่ 10) เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานพิธีหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และประชาชน เข้าร่วมพิธี นับเป็นโอกาสมหามงคลยิ่ง ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ได้อุทิศพระวรกายและพระราชทรัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ เวลา 07.00 น. นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 71 รูป เวลา 08.30 น. นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และประชาชน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เวลา 09.30 น. นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และประชาชน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ(ต้นทองอุไร) จำนวน 71 ต้น เวลา 10.00 น. นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแยกสามพร้าว

0

โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

Posted by:

โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
 • วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโค ตามโครงการโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ คอกพักสัตว์ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดธานี โดยมีนายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับ โดยมีนายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุดรธานี ผู้แทนหัวหน้าวส่วนราชการฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรและประชาชนร่วมพิธีมอบโค ซึ่งโครงการโค-กระบือในพื้นที่ 20 อำเภอของจังหวัดอุดรธานี มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,052 ราย จำนวนโค-กระบือ 1,205 ตัว แยกเป็นโคเนื้อ 565 ตัว กรือบือ 640 ตัว เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้จัดพิธีมอบโคให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 54 ราย เป็นโคเพศเมีย จำนวน 54 ตัว ยืมเพื่อการผลิตลูกเป็นการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร เป็นการสนองแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาที่เน้นการพึ่งตนเองและน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต เกษตรกรที่ได้รับมอบโคการเลี่ยงดูโคเป็นอย่างดีเสมือนสมาชิกในครัวเรือนและปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค-กระบือ อย่างเคร่งครัด ตามระเบียบของโครงการธนาคารโค-กระบือฯ

0

การแข่งขันนทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2565

Posted by:

 • วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว มอบหมายให้ นายปิยพงษ์ กันยาสนธิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางสาวอุลัยภรณ์ ปฏิเวช นักวิชาการศึกษา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส ที่เข้าร่วมการแข่งขันนทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2565
 • ผลการแข่งขันในภาคเช้า
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รายการแข่งขันร้อยมาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 (ได้ไปทำการแข่งขันต่อในระดับประเทศ)
 • ผู้เข้าแข่งขัน
  • 1.เด็กหญิงขวัญจิตร ประวิเศษ
  • 2.เด็กหญิงพิมพ์ผกา สินสีพิมพ์
  • 3.เด็กหญิงณัฐสุดา เพ็งอารี
 • ครูผู้ฝึกซ้อม
  • 1.นางพัชฎาพร โพธิ์จันทร์
  • 2.นางสาวพุ่มพวง ภูมิโคกรักษ์ และได้รับรางวัลอีกหนึ่งรางวัล คือ
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 (ได้ไปทำการแข่งขันต่อในระดับประเทศ)
 • ผู้เข้าแข่งขัน
  • 1.ด.ญ.ณัฐนิชา สารีโท
  • 2.ด.ญ. วาริษา ชัยศรีชาติ
  • 3.ด.ญ.กมลชนก กงบุราณ
 • ครูผู้ฝึกซ้อม
  • 1.นางนวลศิริ ศิลธรรม
  • 2.นางสาวรพีพรรณ ประทุมวัน
0

โครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

Posted by:

 • วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว มอบหมายให้ ว่าที่ รต.เรืองศักดิ์ สุขเพิ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล จัดกิจกรรมโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด มีแกนนำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประสานชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโครงการ ดังนี้
  • ๑. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ของจังหวัดอุดรธานี
  • ๒. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมประชากรสุนัข แมวให้มีจำนวนที่เหมาะสม ทำให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้ตามหลักเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) กำหนด
  • ๓. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนผู้เลี้ยงสุนัข แมว ให้ความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีความรับผิดชอบต่อสัตว์ที่เลี้ยง
  • ๔. เพื่อการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการและการทำงานเป็นทีมภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี โดยเฉพาะเทศบาลตำบลหนองบัว
 • ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบัวและพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันเป็นจำนวนมาก

0

โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2565 “กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา”

Posted by:

 • วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว มอบหมายให้ พันตำรวจเอกวัฒนา วรธงไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2565 “กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” โดยมีเป้าหมายเพื่อสืบสาน รักษา ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อให้ผู้เรียนได้ระลึกถึงความสำคัญและได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันสำคัญต่างๆ ปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีแก่นักเรียน สมารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีว่าที่ร้อยตรีเรืองศักดิ์ สุขเพิ่ม รองนายกเทศมนตรี นายสรอรรถ คุโน รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส เข้าร่วมโครงการฯ

0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ประชาชน หรือสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

 • วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว มอบหมายให้ พ.ต.อ.วัฒนา วรธงไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ประชาชน หรือสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม รร.ประจักษ์ศิลปาคาร โดยมีรองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน รร.ประจักษ์ศิลปาคาร เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้คณะครู และนักเรียน ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว มีความรู้และฝึกทักษะในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้น
  • ในภาคเช้า มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการป้องกันและระงับอัคคีภัยการดับเพลิงเบื้องต้น
  • ในภาคบ่าย เป็นการฝึกปฏิบัติจริงในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงกับสถาณการณ์จำลอง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

0

เปิดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ (กลุ่มที่ 2)

Posted by:

 • วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว มอบหมายให้พันตำรวจเอกวัฒนา วรธงไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ (กลุ่มที่ 2) เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมโพนทอง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า และเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน ลดภาวะการเกิดโรคซึมเศร้า ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ในช่วงเช้าได้รับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ท่าน ดร.อิสเรศณุชิตภ์ จันทร์ศรี ผอ.สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์อาเซียน(สถาบันAIHD.) และในช่วงบ่าย เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ โดยวิทยากร ท่าน ดร.ศักดรินทร์ ธรรมวงศ์ อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

0
Page 1 of 50 12345...»