หัวหน้าส่วนราชการทุกกองฝ่าย เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกกองฝ่าย เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว จากเหตุฝนตกหนักในคืนวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ และเกิดต้นไม้ล้มกีดขวางการจราจร โดยนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาลฯ ได้เรียกประชุม สั่งการระดมความร่วมมือจากทุกกองฝ่ายแก้ไขปัญหาในทันที ทั้งการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชุมชนมั่งคั่ง การขุดลอกวัชพืชุมชนศรีสุราษฎร์ การตัดต้นไม้ชุมชนบ้านค่ายฯ การส่งกระสอบทราย ตรวจสอบระดับน้ำทุกชุมชน ด้วยความร่วมมือของทุกกองฝ่าย ทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทำให้ระดับน้ำลดลงจนเกือบเป็นปกติ

 

 

0

โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

Posted by:

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ์ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วยส่วนราชการทุกภาคส่วนในพื้นที่ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานเทศบาล สมาชิก อสม. ร่วมให้การต้อนรับ ร่วมโครงการฯ กิจกรรมในการจัดโครงการมีการให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนหป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง การออกให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของส่วนราชการกองต่าง ๆ การออกรับชำระภาษีเคลื่อนที่ การให้บริการด้านสาธารณสุข การบริการงานช่างฯ

ดาวน์โหลดอัลบั้ม โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า http://shorturl.at/cwCH1

 

 

 

 

 

 

0

ประชุมปิดตรวจการใช้และรักษารถยนต์ในเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุมปิดตรวจการใช้และรักษารถยนต์ในเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยหน่วยตรวจสอบภายใน มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม พนักงานขับรถ ทุกส่วนราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลดอัลบั้ม การประชุมปิดตรวจการใช้และรักษารถยนต์ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว http://shorturl.at/cnyEX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีการศึกษา 2563

Posted by:

วันที่่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.0 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีหัวหน้าส่วนาราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ก่อนเปิดภาคการเรียนของศูนย์ฯ สังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว

ดาวน์โหลดอัลบั้ม โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน http://shorturl.at/eBDV7

0

ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคพระธาตุโพนทอง

Posted by:

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคพระธาตุโพนทอง โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 12 ท่าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการหารือร่วมกันในการบริหารเงินบริจาค และวางแนวทางในการพัฒนาพระธาตุโพนทอง ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวเทศบาลตำลหนองบัวและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงผู้ที่สัญจรผ่านไปมาในเส้นทางถนนอุดร-สกล ต่อไป

0

ประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

29 มิถุนายน 2563 กองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัว เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การบริการราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคส่วนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองบัว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

0

หารือ รับฟังความคิดเห็น แนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อเป็นการประสานการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ร่วมพบปะประธานชุมชุนภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 สำนักงานเทศาลตำบลหนองบัว เพื่อพบปะ หารือ รับฟังความคิดเห็น แนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อเป็นการประสานการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว ให้เป็นไปในแนวทางที่ประสานสอดคล้อง ร่วมมือ ร่วมใจกัน โดยมีนายแจ้ง ศรีหนองพอก พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม ในโอกาสนี้สมาชิกสภาเทศบาลพร้อมด้วยประธานชุมชน ได้มอบของที่ระรึกพร้อมกระเช้าดอกไม้และผูกผ้าขาวม้า ให้กับท่านปลัดฯ ตามประเพณีของชาวอีสาน เพื่อเป็นการต้อนรับในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

ดาวน์โหลดอัลบั้ม http://shorturl.at/gwPQX

0

จัดประชุมพนักงานบริการจ้างเหมาทำความสะอาดชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อรับฟังนโยบายในการปฏิบัติงานครั้งที่ 3/2563

Posted by:

26 มิถุนายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมพนักงานบริการจ้างเหมาทำความสะอาดชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อรับฟังนโยบายในการปฏิบัติงานครั้งที่ 3/2563 โดยนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

0

ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ห้องประชุมโพนทองชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ในวันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกกองฝ่ายเข้าร่วมประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งทุกกองฝ่ายได้รับมอบหมายภารกิจในส่วนงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณวัดบ้านหนองใส ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ห้องรับแขก, หน้าจอ, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ห้องรับแขก, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, ตาราง, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง, หน้าจอ, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, หน้าจอ, ตาราง, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, ตาราง, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, สำนักงาน, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, สำนักงาน, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, หน้าจอ, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, สำนักงาน, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, สำนักงาน, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ห้องรับแขก และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

 

0

จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลหนองบัว เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)

Posted by:

23 มิถุนายน 2563 เวลา 13:30 น. กองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลหนองบัว เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 เทศบาลตำบลหนองบัว โดนมีนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล นางกชกร บุญทองอ่อน รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส และผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
0
Page 1 of 27 12345...»