การประเมินผลกระทบรวมด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย

Posted by:

การประเมินผลกระทบรวมด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย

0

(MOU) เพื่อจัดการระบบบริหาร การปฏบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา ฯ

Posted by:

บันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อจัดการระบบบริหาร การปฏบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การรักาาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

0

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องกระจายเสียง พ.ศ.๒๔๙๓ เพื่อให้ประชาชนร่วมกันแสดงความคิดเห็น

Posted by:

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องกระจายเสียง พ.ศ.๒๔๙๓ เพื่อให้ประชาชนร่วมกันแสดงความคิดเห็น

สำหรับประชาชน

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ 

 

0

ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

Posted by:

ผ่าน url https://itas.nacc.go.th/go/eit/w4wzbg

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ปู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จึงขอเชิญผู้รับบริการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ตามช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ดังนี้

1. ผ่าน url https://itas.nacc.go.th/go/eit/w4wzbg
2. ผ่านการสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR-Code) ด้านบน

0

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) สำหรับบุคลากรภายใน

Posted by:

ผ่าน url https://itas.nacc.go.th/go/iit/w4wzbg

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดความรู้สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) สำหรับบุคลากรภายใน

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้างทุกคน เข้าไปตอบแบบสอบถามของ ป.ป.ช.

โดยมีช่องทางการเข้าใช้งาน ดังนี้
1. ผ่าน url https://itas.nacc.go.th/go/iit/w4wzbg
2. ผ่านการสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR-Code) ด้านบน

0

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนและพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส

Posted by:

วันที่ 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนและพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นอนุบาล โดยนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและให้โอวาท แสดงความยินดีแก่นักเรียน พร้อมด้วยนายอาทร เคหาสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส นายพิภพ ชาวเหนือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบล 1 หนองใส พร้อมด้วยคณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมแสดงยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

0

ปัจฉิมนิเทศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศขึ้น

0
Page 1 of 26 12345...»