บทความประชาสัมพันธ์ “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540”

Posted by:

 

สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เช่น สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน สรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

ฉันรื้อแล้ว แต่เธอไม่รื้อ

ขอครึ่งราคา

แพ้คะแนน

ลูกหนี้ที่รัก

หาว่าหนูตีแล้วหนีไป

 

0

ประชาสัมพันธ์ : แผนการปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเทศบาลตำบลหนองบัว ปีงบประมาณ 2563 (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

Posted by:

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

0

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 4)

Posted by:

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 4)

0

สรุปผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted by:

สรุปผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2562

0

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562

Posted by:

รายงานผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2562

0

ประกาศ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562

Posted by:

ประกาศ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ทต.หนองบัว ปี 62

0
Page 1 of 22 12345...»