ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง) 15/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

Posted by:

เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขใจพัฒนา 3 (ด้านหลังชุมชน) ชุมชนมั่งคั่ง ก่อสร้างตามแบบ เลขที่ ช.07/2564 งบประมาณตั้งไว้ 1,443,600.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 1,391,300.- บาท   (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขใจพัฒนา 3 (ด้านหลังชุมชน) ชุมชนมั่งคั่ง

ประกาศผลการประกวดราคา

0

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (ซื้อ) 02/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

Posted by:

เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู (สำหรับกองสาธารณสุข) งบประมาณตั้งไว้ 854,000.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคากลาง 854,000.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน

ประกาศผลการประกวดราคา

0

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง) 14/2564 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

Posted by:

เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมหาโคตร ชุมชนเก่าน้อย  โดยก่อสร้างตามแบบแปลน เลขที่ ช.140/2563 งบประมาณตั้งไว้ 2,387,600.- บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 2,390,658.02 บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นหกร้อยห้าสิบแปดบาทสองสตางค์)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมหาโคตร ชุมชนเก่าน้อย

ประกาศผลการประกวดราคา

0

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง) 13/2564 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

Posted by:

เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอนม้าพัฒนา ชุมชนนาดอน  โดยก่อสร้างตามแบบแปลน เลขที่ ช.51/2563 งบประมาณตั้งไว้ 904,600.- บาท (เก้าแสนสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 902,200.- บาท (เก้าแสนสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอนม้าพัฒนา ชุมชนนาดอน

ประกาศผลการประกวดราคา

0

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง) 12/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564

Posted by:

เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุษบงเชื่อมซอยบุญเกษ ชุมชนโนนขมิ้น โดยก่อสร้างตามแบบ เลขที่ ช.57/2563 งบประมาณตั้งไว้ 697,300.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 690,500.- บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสองพันหกสิบบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุษบงเชื่อมซอยบุญเกษ ชุมชนโนนขมิ้น

ประกาศผลการประกวดราคา

0

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง) 11/2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563

Posted by:

เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มเกล้า 5 ชุมชนพรสวรรค์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยก่อสร้างตามแบบแปลน เลขที่ ช.136/2563 งบประมาณตั้งไว้ 689,300.- บาท (หกแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 687,500.- บาท (หกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มเกล้า 5 ชุมชนพรสวรรค์

ประกาศผลการประกวดราคา

0

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB(จ้าง) 10/2564 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563

Posted by:

เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดารา เชื่อมซอยบุญเกษ ชุมชนโนนขมิ้น โดยก่อสร้างตามแบบ เลขที่ ช.145/2563  งบประมาณตั้งไว้ 889,500.- บาท (แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 862,400.- บาท (แปดแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดารา เชื่อมซอยบุญเกษ ชุมชนโนนขมิ้น

ประกาศผลการประกวดราคา

0

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB(จ้าง) 09/2564 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563

Posted by:

เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมสุข ชุมชนพรสวรรค์ โดยก่อสร้างตามแบบ เลขที่ ช.145/2563  งบประมาณตั้งไว้ 889,500.- บาท (แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 862,400.- บาท (แปดแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมสุข ชุมชนพรสวรรค์

ประกาศผลการประกวดราคา

0

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB(จ้าง) 08/2564 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563

Posted by:

เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรักษางาม ชุมชนโนนขมิ้น โดยก่อสร้างตามแบบ เลขที่ ช.144/2563  งบประมาณตั้งไว้ 713,500.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 683,700.- บาท (หกแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรักษางาม ชุมชนโนนขมิ้น

ประกาศผลการประกวดราคา

0

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB(จ้าง) 07/2564 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563

Posted by:

เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคดี ชุมชนหนองขาม โดยก่อสร้างตามแบบ เลขที่ ช.138/2563  งบประมาณตั้งไว้ 996,400.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 973,600.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคดี ชุมชนหนองขาม

ประกาศผลการประกวดราคา

0
Page 1 of 12 12345...»