ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

Posted by:

ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยสร้างโคก (สามแยกสร้างโคกถึงมิตรภาพเก่าน้อย)ชุมชนเก่าน้อย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชินวงศ์ ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยก่อสร้างดังนี้.-  1. ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวไม่น้อยกว่า 237.30 เมตร

  2.ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 237.30 เมตร

  3.ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.95×1.20 เมตร สำหรับท่อขนาด ø0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 1 บ่อ

  4.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ø0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) ลึกเฉลี่ย 0.95 เมตร จำนวน 4 ท่อน

พร้อมก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน เลขที่ ช.53/2560 งบประมาณตั้งไว้ 808,000.00 บาท (แปดแสนแปดพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 785,800.00 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

     สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)

     หมวดที่ 3 งานทาง 

     ข้อ 3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

     K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So

     ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพัก

     K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

 

 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 1. มีความสามารถตามกฎหมาย
 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
 5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
 6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

 

 7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
 8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
 9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
 10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 404,000.00 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว เชื่อถือ

       ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

       (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

      (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

      ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

  11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง
  12. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
  13. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
    14. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
   
                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

 

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongbuaudon.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042-932195 ในวันและเวลาราชการ

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 042-932195 หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 17 มกราคม 2561 โดยสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.nongbuaudon.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 18 มกราคม 2561

  ประกาศ ณ วันที่  15 มกราคม พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดสำเนาประกาศ

ดาวน์โหลดรายละเอียดราคากลาง

ดาวน์โหลดแบบแปลนก่อสร้าง

0

ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างชุมชนศรีสุราษฎร์ กับชุมชนแสนสราญ ชุมชนศรีสุราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างชุมชนศรีสุราษฎร์ กับชุมชนแสนสราญ ชุมชนศรีสุราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๔.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๒.๕๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน เลขที่ ช.๕๐/๒๕๖๐ พร้อมก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณตั้งไว้ ๗๗๐,๙๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘๙,๑๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

              ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

              ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

              ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

              ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

              ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

              ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

              ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

              ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลหนองบัว ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

               ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

               ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๘๕,๔๕๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลหนองบัวเชื่อถือ
                     ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                     (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

                     (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
                     ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                 ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongbuaudon.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๙๓๒๑๙๕ ในวันและเวลาราชการ
                  ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง เทศบาลตำบลหนองบัว ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๙๓๒๑๙๕ หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยเทศบาลตำบลหนองบัวจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.nongbuaudon.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

                                                                                ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดสำเนาประกาศ
ดาวน์โหลดราคากลาง
ดาวน์โหลดแบบแปลนก่อสร้าง
    
0

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

Posted by:

ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชินวงศ์ ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ ๑

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชินวงศ์ ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 375 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน เลขที่ ช.08/2561 พร้อมก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณตั้งไว้ 719,900.00 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๗,๘๐๐.๐๐ บาท  (เจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)               

                   สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)

                      หมวดที่ 3 งานทาง  ข้อ 3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

                      K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So

 

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๕๙,๙๕๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว เชื่อถือ

                     ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                     (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

                     (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

                     ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
                  ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
   
                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongbuaudon.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๙๓๒๑๙๕ ในวันและเวลาราชการ

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๙๓๒๑๙๕ หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ โดยสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.nongbuaudon.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑

  ประกาศ ณ วันที่  29 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ

ดาวน์โหลด :ราคากลาง

ดาวน์โหลด : แบบแปลนก่อสร้าง

 

0

ประกาศขายทอดตลาดซุ้มเฉลิมพระเกียรติที่ติดตั้งบริเวณสะพานลอยทางข้ามหน้าโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง  ขายทอดตลาดซุ้มเฉลิมพระเกียรติที่ติดตั้งบริเวณสะพานลอย

ทางข้ามหน้าโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 

……………………………..

 

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัว  มีความประสงค์จะจำหน่ายครุภัณฑ์ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติที่ติดตั้งบริเวณสะพานลอยทางข้ามหน้าโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารพร้อมทั้งรื้อถอน และจัดเก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อยจำนวน  1  รายการ  มีราคากลาง 297,000.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

                             1.กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่ขายทอดตลาด

                                      1.1 ผู้ประสงค์ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ติดต่อขอรับเงื่อนไข ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว  ตั้งแต่วันที่  21  ธันวาคม  2560 ถึงวันที่27  ธันวาคม  2560  ในวันและเวลาราชการ  พร้อมทั้งต้องลงนามในบัญชีผู้ขอรับเงื่อนไขและดูสภาพครุภัณฑ์ หากไม่ลงนามในบัญชีดังกล่าวถือว่าผิดเงื่อนไขและไม่รับพิจารณาการสู้ราคา

1.2 กำหนดดูสภาพครุภัณฑ์ ด้วยตนเอง ใน  21 ธันวาคม  2560 ถึงวันที่  27  ธันวาคม  2560  ในวันและเวลาราชการ ณ บริเวณสะพานลอยทางข้ามหน้าโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี (หากผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ไปตรวจดูสภาพด้วยตนเอง จะนำมาเป็นสิทธิอ้างในการเข้าร่วมประมูลมิได้)

1.3 การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  เสื่อมสภาพ   ของเทศบาลตำบลหนองบัว  จะดำเนินการขายทอดตลาด  ณ  ห้องประชุมบงกช  ชั้น 2  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี ในวันที่  28  ธันวาคม  2560  

                             2.เงื่อนไขการขายทอดตลาด

2.1 เทศบาลตำบลหนองบัว  จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติที่ติดตั้งบริเวณสะพานลอยทางข้ามหน้าโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารพร้อมทั้งรื้อถอน  และจัดเก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อย จำนวน  1  รายการ  มีราคากลาง 297,000.- บาท  (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

                                      2.2 ผู้ลงนามในบัญชีผู้ขอรับเงื่อนไขรายละเอียด ข้อ 1.1 ที่สนใจเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาด ให้ยื่นเอกสารลงทะเบียน เวลา 13.30 – 14.00 น. และเริ่มทำการประมูล  14.20  น.

2.3 ผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาด ข้อ 2.1 จะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการจำหน่ายพัสดุของเทศบาลตำบลหนองบัว

2.3.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง แนบลงทะเบียน

2.3.2 กรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนา-ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองบริษัท หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รับรองสำเนาถูกต้อง

2.3.3 กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

2.4 ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาด ข้อ 2.1 ต้องวางหลักประกันการเข้าประมูลต่อคณะกรรมการขายทอดตลาด เป็นเงิน – บาท (ศูนย์บาท)

                                       2.5 คณะกรรมการขายทอดตลาด จะแจ้งราคาประเมินขั้นต่ำให้กับผู้เข้าร่วมการประมูลทราบราคา ก่อนเริ่มการประมูล โดยราคาให้เท่ากับหรือสูงกว่าราคาประมูลขั้นต่ำ แต่จะเสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมินไม่ได้สำหรับผู้เสนอราคาลำดับถัดไปจะต้องเสนอราคาสูงกว่าราคาที่ผู้อื่นเสนอไว้ ไม่ต่ำกว่าครั้งละ 100.- บาท หรือมากกว่า

2.6 ในระหว่างดำเนินการขายทอดตลาด หากไม่มีผู้ใดเสนอราคาที่สูงกว่าอีกแล้ว คณะกรรมการจะทำการปิดการประมูลขายทอดตลาดโดยวิธีนับ  1  ถึง  3  ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการเสนอราคาไว้สูงสุดคนสุดท้าย เป็นผู้ประมูลได้แต่ในขณะที่ยังนับไม่ถึง 3 ผู้เข้าร่วมประมูลรายอื่นมีสิทธิเสนอราคาที่สูงกว่าได้

2.7 การชำระเงิน ผู้ประมูลราคาได้ จะต้องวางเงินมัดจำทันทีเป็นเงินไม่น้อยกว่า 50% นับแต่วันขายทอดคลาด และจะต้องชำระเงินตามราคาที่เสนอทั้งหมดภายใน  3  วันทำการ นับแต่วันขายทอดตลาดหรือจะชำระทั้งหมดในวันนี้ก็ได้ โดยจะต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ เทศบาลตำบลหนองบัว จะริบเงินที่วางไว้พร้อมทั้งหลักประกันข้อ 2.4 แล้วขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

และถ้าปรากฏว่าการขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้เงินที่ขายทอดตลาด ซึ่งเมื่อรวมกับเงินที่ริบไว้ไม่คุ้มกับราคาที่ขายทอดตลาดเดิม ผู้ชนะการเสนอราคาสูงสุดคนเดิมต้องรับผิดในส่วนราคาที่ขายอยู่ พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

2.8 หลักประกันของผู้ประมูลที่ชนะการประมูล จะถือเป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าขายทรัพย์สินทอดตลาด บวกกับการชำระเงินสด ข้อ 2.7 เป็นมูลค่าที่จะต้องชำระให้เสร็จสิ้นหลังจากการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาสูงสุด

2.9 คณะกรรมการขายทอดตลาด จะดำเนินการคืนหลักประกันข้อ 2.4 ให้กับผู้ที่ประมูลไม่ได้ ทันทีหลังจากการประมูลเสร็จเรียบร้อย

2.10 การขายทอดตลาดครั้งนี้ เทศบาลตำบลหนองบัว จะขายทอดตลาดซุ้มเฉลิมพระเกียรติที่ติดตั้งบริเวณสะพานลอยทางข้ามหน้าโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารพร้อมทั้งรื้อถอน และจัดเก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อย จำนวน  1  รายการ ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว

                                      2.11 ผู้ที่ชนะการเสนอราคาจะต้องเป็นผู้เสนอราคาเหมารวมสูงสุด ซึ่งราคาดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่เทศบาลตำบลหนองบัวกำหนดไว้

2.12 เทศบาลตำบลหนองบัว ทรงไว้ซึ่งสิทธิจะไม่พิจารณาราคาสูงสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรือยกเลิกการเสนอราคาเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา หากปรากฏว่าผู้เสนอราคาสมยอมในการเสนอราคา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตำบลหนองบัวเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

2.13 ผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องแจ้งขออนุญาตทางหลวงอุดรธานีที่ 1 เพื่อขอเข้าพื้นที่ก่อนทำการขนย้ายครุภัณฑ์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติทั้งหมด พร้อมทั้งทำความสะอาดเรียบร้อย ลบตราสัญลักษณ์ ตัวอักษร หรือตัวเลขอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลหนองบัว ออกจากบริเวณครุภัณฑ์นั้น ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าวเทศบาลตำบลหนองบัวจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น  การเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติบนสะพานลอยหน้าโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ของทางราชการ  หรือทำให้การจราจรบนทางหลวงเกิดการติดขัดเป็นเวลานาน หากมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น

2.14 สภาพของสินทรัพย์หรือครุภัณฑ์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ที่เทศบาลตำบลหนองบัวนำมาขายทอดตลาด ตามสภาพที่ปรากฏ  ณ  วันประมูลและวันที่นัดหมายดูสภาพทรัพย์สิน ผู้เสนอราคาไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้เทศบาลตำบลหนองบัวดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือแก้ไข  ให้ทรัพย์สินที่ประมูลมีสภาพดีขึ้น

2.15 ผู้ชนะการประมูล  จะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ในการขนย้ายต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเองทั้งสิ้น

2.16 ห้ามมิให้คณะกรรมการผู้ดำเนินการขยายทอดตลาด  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และผู้ขายเข้าเสนอราคา หรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าเสนอราคาในการขาย โดยวิธีทอดตลาดซึ่งตนเป็นผู้อำนวยการเอง

2.17 เทศบาลตำบลหนองบัว  จะประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด  ณ  สถานที่จัดการ

ขายทอดตลาด โดยถือว่าผู้ทำการประมูล ได้ยอมรับและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ของสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกผลการประมูลขายทอดตลาดนั้น ได้กระทำโดยไม่สุจริต เชนการลงทะเบียนด้วยเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตำบลหนองบัวเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2560

 

ดาวน์โหลดสำเนาประกาศ

 

0

ประกาศขายทอดตลาด

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

 โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ขายรวม)

……………………………………………………

 

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

              โดยมีรายละเอียด ข้อกำหนดดังต่อไปนี้

  1. กำหนด วัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด

                       การขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบลตำบลหนองบัว จะดำเนินการขายทอดตลาด  ณ  ห้องประชุมบัวแก้ว เทศบาลตำบลหนองบัว (ชั้น 2) ในวันที่ 18 กันยายน 2560 โดยให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด ให้ยื่นเอกสารลงทะเบียนในเวลา 09.00 – 10.00 น. และคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด จะดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า ในเวลา 10.30 – 11.30 น.

  1. เงื่อนไขการขายทอดตลาด มีดังนี้

                        2.1. เทศบาลตำบลหนองบัว จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดโดยวิธีประมูลด้วยวาจา

                        2.2. ผู้มีสิทธิ์ เข้าร่วมประมูลจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลราคาเท่านั้นโดยนำสำเนาหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาความถูกต้องของเอกสารมาแสดงแก่คณะกรรมการขายทอดตลาดในวันลงทะเบียน ดังนี้

                                2.2.1. กรณีบุคคลธรรมดา ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านแสดงพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า

                                2.2.2 กรณีนิติบุคคล ให้นำหนังสือบริคณห์สนธิหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือทะเบียนพาณิชย์ ที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันขายทอดตลาด

                                2.2.3. กรณีตัวแทนให้นำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนด  สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

                        2.3. การเสนอราคาให้ผู้เสนอราคา เสนอราคาด้วยวาจา โดยเสนอเป็นเงินบาทอย่างเดียว

                        2.4. กรณีที่คณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่า ราคาที่ผู้ประมูลราคาเสนอราคาสูงสุดแต่ยังต่ำกว่าราคากลางที่เทศบาลตำบลหนองบัวประเมินไว้คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจพิจารณาถอนรายการที่ไม่เห็นสมควรนั้น ออกจากการขายทอดตลาดได้

                        2.5. ผู้สู้ราคาพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนสู้เมื่อมีผู้สู้ราคาสูงขึ้นไป หรือเมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดถอนการขายทอดตลาด

 

                        2.6. การขายทอดตลาดครั้งนี้ เทศบาลตำบลหนองบัว จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดทั้งหมดจากราคาเหมารวม

                        ในการยกมือเสนอราคาแต่ละครั้งหมายถึง การเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) แต่ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถเสนอราคาเพิ่มขึ้นได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าที่เกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น

                        2.7. ผู้ประมูลราคาได้ จะต้องชำระเงินค่าซื้อครุภัณฑ์ชำรุดให้เทศบาลตำบลหนองบัวทันทีตามจำนวนเงินที่ประมูลได้ในวันประมูล หลังจากเสร็จสิ้นการประมูล หากผู้ประมูลได้ไม่สามารถชำระเงินสดในคราวเดียวกันได้วางเงินไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของราคาที่ประมูลได้ และส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ประมูลได้ หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ เทศบาลตำบลหนองบัวจะริบเงินที่วางไว้แล้วขายทอดตลาดอีกครั้ง ถ้าการขายทอดตลาดหรือขายด้วยวิธีการใด     ก็ตาม ถ้าได้จำนวนเงินที่ขายในครั้งหลังต่ำกว่าการขายทอดตลาดในครั้งแรกเท่าใด ผู้สู้ราคาสูงสุดเดิมนั้นต้องรับผิดในส่วนที่ขาดให้กับเทศบาลตำบลหนองบัว

                        2.8. ผู้ประมูลได้จะต้องรับสิ่งของภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ชำระค่าพัสดุครบถ้วนหากพ้นกำหนดนี้แล้วเทศบาลตำบลหนองบัวจะไม่รับผิดในความเสียหายหรือสูญหายของพัสดุนั้น

                        2.9. เทศบาลตำบลหนองบัว ทรงสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาสูงหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจจะเลือกขายในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ได้สุดแล้วแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและถือว่าการตัดสินคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาดเป็นเด็ดขาด ผู้ประมูลราคาเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้

  1. ผู้สนใจประสงค์จะประมูลราคาพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จะขอดูสภาพพัสดุครุภัณฑ์ที่เทศบาลตำบลหนองบัว ให้มาพร้อมกันในวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 10.00 – 11.00น.

                        ผู้ใดสนใจให้ติดต่อขอรับรายละเอียดประกาศขายทอดตลาดของเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-932195 ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2560 – 12 กันยายน 2560 เป็นต้นไป จนถึงวันขายทอดตลาด ในวันและเวลาราชการ

 

                                                                                     ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศขายทอดตลาด

ดาวน์โหลด : สำเนารายละเอียดแนบท้ายประกาศ

0

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 คัน

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 คัน 

                      ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งโดยมีรายละเอียดดังนี้.-

1.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกนั่ง ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (4ประตู) เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดบรรทุก 1 ตัน จำนวน 1 คัน ชนิด 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 4 เกี่ยร์ ถอยหลัง 1 เกียร์ พวงมาลัยเพาเวอร์ แบบนั่งโดยสารสามารถปรับระดับพนักพิงได้ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง มีเครื่องปรับอากาศ ตรามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ติดฟิล์มกันความร้อยและมีความเข้มไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตัวถังพ่นสารกันสนิม รถยนรับประกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ระบบห้ามล้อหน้าเป็นระบบดีสเบรค ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรค จำนวน 1 คัน ราคามาตรฐานยานพาหนะและขนส่ง สำนักงบประมาณ พ.ศ.2559 และแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในบัญชีมาตรฐาน ฉบับเดือนสิงหา พ.ศ.2559 ราคากลางต่อหน่วย 787,000.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาท)

2.ติดตั้งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์ ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง 25 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ และเสารับ-ส่ง สัญญา จำนวน 1 เครื่อง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำนักงบประมาณ พ.ศ.2559 ราคากลางต่อหน่วย 19,500.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

3.ติดตั้งไฟฉุกเฉิน ชนิด LED สีแดง 3 วัตต์ ชนิดแบนยาว 120 ซม. พร้อมสัญญาณเสียงฉุกเฉิน 100 วัตต์ สามารถเปลี่ยนสัญญานเสียงและระดับความดังได้ไม่น้อยกว่า 6 เสียง ราคากลางต่อหน่วย 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

งบประมาณตั้งไว้ 900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ราคากลาง 831,500.- บาท (แปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศสอบราคา :download

ดาวน์โหลดไฟล์ราคากลาง : download

0

ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560

Posted by:

ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางยู ซอยรุ่งเรือง 1,ซอยรุ่งเรือง 2 และซอยรุ่งเรือง 4 ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1
P1

โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศิลปินแยกขวา ชุมชนหนองขาม
P2

โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางยู ถนนกลางบ้าน (ซอยหนองขาม 1) ชุมชนหนองขาม
P3

โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขใจพัฒนา 4 ชุมชนประปาเขต 7
P4

โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางยู ซอยนาทราย 3 ,ซอยนาทราย 3 เชื่อมซอยนาทราย 4 (ซอย 1) และซอยนาทราย 3 เชื่อมซอยนาทราย 4 (ซอย 2) ชุมชนนาทราย 2
P5

โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรางยู ซอยเพชรสำลี ชุมชนหนองใส 1
P6

โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญทรัพย์ และซอยราษฎร์บำรุง ชุมชนดอนหัน
P7

โครงการที่ 8 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงเจริญ 8 ถึง ซอยแสงเจริญ 11 ชุมชนแสงเจริญ
P8

โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้างโคก ชุมชนเก่าน้อย
P9

โครงการที่ 10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางยู ซอยเพชรมณี ชุมชนหนองขามน้อย
P10

โครงการที่ 11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางยู ซอยยลประสงค์ ชุมชนดอนหัน
P11

โครงการที่ 12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดงอุดม-หนองใส (จากสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณซอยตาโม ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้านอุดรแลนด์) ชุมชนหนองใส 2 P12

P-12

โครงการที่ 13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมชุมชนพรสวรรค์กับชุมชนนาดอน จากซอยพรสวรรค์ 5 ถึง ซอยข้างวัดป่านาดอน ชุมชนพรสวรรค์และชุมชนนาดอน
P13
P-13

โครงการที่ 14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสิริรุ่ง ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2
P14

0

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทอรนิกส์ เลขที่ E1/2560 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 (โครงการที่ 13)

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมชุมชนพรสวรรค์ กับชุมชนนาดอน จากซอยพรสวรรค์ 5 ถึง ซอยข้างวัดป่านาดอน ชุมชนพรสวรรค์ และชุมชนนาดอน ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบะัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาพัสดุโดยประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมชุมชนพรสวรรค์ กับชุมชนนาดอน จากซอยพรสวรรค์ 5 ถึง ซอยข้างวัดป่านาดอน ชุมชนพรสวรรค์ และชุมชนนาดอน ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 821 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีความยาวไม่น้อยกว่า 3,284 เมตร โดยก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ 08/2560 งบประมาณตั้งไว้ 1,671,500.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 1,686,700.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

สำเนาประกาศ
รายละเอียดราคากลาง
รายชื่อผู้ซื้อแบบ
รายชื่อผู้ยื่นซอง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการเสนอราคา
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่การเสนอราคา
ประกาศผลการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
0

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 (โครงการที่ 12)

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดงอุดม-หนองใส (จากสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณซอยตาโม ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณทางเข้าหมู่บ้านอุดรแลนด์)  ชุมชนหนองใส 2 ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบะัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาพัสดุโดยประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดงอุดม-หนองใส (จากสุดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณซอยตาโม ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณทางเข้าหมู่บ้านอุดรแลนด์)  ชุมชนหนองใส 2 ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 379 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร มีความยาวไม่น้อยกว่า 3,032 เมตร โดยก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ 22/2560 งบประมาณตั้งไว้ 2,118,000.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคากลาง 1,959,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

สำเนาประกาศ
รายละเอียดราคากลาง
รายชื่อผู้ซื้อแบบ
รายชื่อผู้ยื่นซอง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการเสนอราคา
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่การเสนอราคา
ประกาศผลการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
0
Page 1 of 3 123