ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง)10/2562 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคี 4 ชุมชนนาทราย 1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

                                    เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคี 4 ชุมชนนาทราย 1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวไม่น้อยกว่า 308 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูกว้าง 0.70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.425 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 306.60 เมตร ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.95 x 1.20 เมตร สำหรับท่อขนาด ø0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.10 เมตร พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 2 บ่อ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ø0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) ลึกเฉลี่ย 0.85 เมตร จำนวน 3 ท่อน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00  เมตร ยาว 153.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 459.90 ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.95 เมตร ความยาวรวม 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3.80 ตารางเมตร ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ เลขที่ ช.31/2562 งบประมาณตั้งไว้ 1,285,300.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 1,299,300.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)
หมวดที่ 3 งานทาง
ข้อ 3.4 งานผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So
ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

 

ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ

ดาวน์โหลด : สำเนาราคากลาง

ดาวน์โหลด : สำเนาแบบแปลน

ดาวน์โหลด : แบบปริมาณงาน

0

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง)09/2562 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 20 ชุมชนหนองใส 5 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

                        เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 20 ชุมชนหนองใส 5 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวไม่น้อยกว่า 374.00 ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.95 x 1.20 เมตร สำหรับท่อขนาด ø0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.05 เมตร พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 33 บ่อ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ø0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร จำนวน 334 ท่อน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00  เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.95 เมตร ความยาวรวม 327.40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 311 ตารางเมตร ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ เลขที่ ช.38/2562 งบประมาณตั้งไว้ 1,017,100.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง 1,008,800.- บาท (หนึ่งล้านแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)
หมวดที่ 3 งานทาง
ข้อ 3.4 งานผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So
ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

ดาน์วโหลด  :  สำเนาประกาศ

0

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง)08/2562 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างทางรถไฟ ชุมชนเก่าน้อย ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

                             เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างทางรถไฟ ชุมชนเก่าน้อย ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวไม่น้อยกว่า 210.00 เมตร ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.95 x 1.20 เมตร สำหรับท่อขนาด ø0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.17 เมตร พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 19 บ่อ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ø0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) ลึกเฉลี่ย 0.92 เมตร จำนวน 187 ท่อน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 218 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 872 ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.95 เมตร ความยาวรวม 183.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 174 ตารางเมตร ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ  เลขที่ ช.14/2562 งบประมาณตั้งไว้ 1,021,400.- บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 1,023,500.- บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)
หมวดที่ 3 งานทาง
ข้อ 3.4 งานผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So
ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

ดาว์นโหลด : สำเนาประกาศ

0

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง)07/2562 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 และซอยศรีสวัสดิ์ ชุมชนพรสวรรค์ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

                                        เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 และซอยศรีสวัสดิ์ ชุมชนพรสวรรค์ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวไม่น้อยกว่า 680 เมตร ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.95 x 1.20 เมตร สำหรับท่อขนาด ø0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 55 บ่อ ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.95 x 1.20 เมตร สำหรับท่อขนาด ø0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.12 เมตร พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 7 บ่อ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ø0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) ลึกเฉลี่ย 0.95 เมตร จำนวน 540 ท่อน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ø0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) ลึกเฉลี่ย    0.87 เมตร จำนวน 72 ท่อน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.95 เมตร ความยาวรวม 599.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 569.50 ตารางเมตร ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  ตามแบบ เลขที่ ช.10/2562 งบประมาณตั้งไว้ 1,457,600.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 1,432,400.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)
หมวดที่ 3 งานทาง
ข้อ 3.4 งานผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So
ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ

0

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง)06/2562 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

Posted by:

                 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคี ๓ ชุมชนนาทราย ๑ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

                    เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคี ๓ ชุมชนนาทราย ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยก่อสร้าง ระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวไม่น้อยกว่า ๔๑๒ เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูกว้าง ๐.๗๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๔๒๕ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๑๐ เมตร ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๙๕ x ๑.๒๐ เมตร สำหรับท่อขนาด ø๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน ๒ บ่อ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ø๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) ลึกเฉลี่ย ๐.๘๕ เมตร จำนวน ๓ ท่อน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๐๐  เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๔ ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๙๕ เมตร ความยาวรวม ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓.๘๐ ตารางเมตร ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ เลขที่                 ช.๓๒/๒๕๖๒ งบประมาณตั้งไว้ ๑,๔๑๐,๗๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๑,๔๓๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)
หมวดที่ 3 งานทาง
ข้อ 3.4 งานผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So
ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ

0

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB(จ้าง) 05/2562 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนันทวัน จาก 4 แยกซอย 7 ถึงซอยราษฎร์บำรุง ชุมชนโนนขมิ้น ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

                       เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยนันทวัน จาก 4แยกซอย 7 ถึงซอยราษฎร์บำรุง ชุมชนโนนขมิ้น ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 466.50 เมตร ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.95 x 1.20 เมตร สำหรับท่อขนาด  ø0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.10 เมตร พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 27 บ่อ ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.95 x 1.20 เมตร สำหรับท่อขนาด ø0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.62 เมตร พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 16 บ่อ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ø0.40 เมตร  (มอก.ชั้น3) ลึกเฉลี่ย 0.85 เมตร จำนวน 265 ท่อน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ø0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) ลึกเฉลี่ย 1.37 เมตร จำนวน 154 ท่อน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.95 เมตร ความยาวรวม 410.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ เลขที่ ช.08/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณตั้งไว้ 1,027,000.- บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,046,100.- บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)
หมวดที่ 3 งานทาง
ข้อ 3.4 งานผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So
ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000.- บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

 

ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ

0

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB(จ้าง) 04/2562 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 ชุมชนโนนขมิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                 เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 ชุมชนโนนขมิ้น ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวไม่น้อยกว่า 236.20 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.51 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 70 เมตร ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.95 x 1.20  เมตร สำหรับท่อขนาด ø 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.32 เมตร พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 15 บ่อ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ø 0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) ลึกเฉลี่ย 1.07 เมตร จำนวน 148 ท่อน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.95 เมตร ความยาวรวม 145 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 137.70 ตารางเมตร ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ เลขที่ ช.09/2562  งบประมาณตั้งไว้ 572,900.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 572,800.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)

หมวดที่ 3 งานทาง

ข้อ 3.4 งานผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก

K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So

ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพัก

K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.- บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongbuaudon.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 088-5640299 ในวันและเวลาราชการ

 

ดาวน์โหลด :  สำเนาประกาศ

0

ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB(ซื้อ)01/2562 ลงวันที่ 11 มกรมคม 2562

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน แบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

                  เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน แบบอัดท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ตู้บรรทุกขยะมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณตั้งไว้ ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ราคากลาง ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

                 ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

 

ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ

 

0

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB(จ้าง)03/2562

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรสวรรค์ ชุมชนเก่าน้อย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                             เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรสวรรค์ ชุมชนเก่าน้อย ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 190.80 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.61 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 190.80 เมตร ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ เลขที่ ช.13/2562  งบประมาณตั้งไว้ 624,600.- บาท (หกแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 640,500.- บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

ดานว์โหลด : สำเนาประกาศ

0

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB(จ้าง)02/2562

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงเจริญ 4 ชุมชนแสงเจริญ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                   เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงเจริญ 4 ชุมชนแสงเจริญ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 243.00 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.54 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 243.00 เมตร ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ เลขที่ ช.15/2562 งบประมาณตั้งไว้ 758,000.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 773,800.- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ดาวน์โหล : สำเนาประกาศ

0
Page 1 of 7 12345...»