รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ข้าราชการประเภทอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาล

Posted by:

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ข้าราชการประเภทอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาล

0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารงานที่ว่างของเทศบาล

Posted by:

0

ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

Posted by:

ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

0

ประกาศเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี พ.ศ.2553)

Posted by:

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม ได้ที่
– ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง กองช่าง เทศบาลตำบลหนองบัว

  เบอร์โทรศัพท์ 088-5640288

01 ประกาศ เชิญชวน
02 ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แก้ไขเพิ่มเติม
03 ตารางเปรียบเทียบการแก้ไข
04 แผนผัง ปิดประกาศ 30 วัน (ขนาด A1)
05 ข่าวเทศบาลนครอุดรธานี
06 ประกาศ (ขนาด A3)
07 หลักเกณฑ์การพิจารณาคำร้อง
08 รายละเอียดในการขอความร่วมมือจังหวัดอุดรธานี
09 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอข้อคิดเห็น

0

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ตามมาตรา 77

Posted by:

0

รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่างของเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่างของเทศบาลตำบลหนองบัว

0

รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการประเภทอื่นหรือพนักงานประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่าง ของเทศบาลตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี

Posted by:

รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการประเภทอื่นหรือพนักงานประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่าง ของเทศบาลตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี

0

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองบัว

0
Page 1 of 6 12345...»