ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ITA)

Posted by:

0

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

0

สรุปผลการรายงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน“การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลหนองบัวสรุปผลการรายงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

Posted by:

0

ประกาศการรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาล

Posted by:

ประกาศการรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาล

0
Page 1 of 7 12345...»