เทศบาลตำบลหนองบัว ขอเชิญท่านเข้าตอบแบบสำรวจของแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Posted by:

1.ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/w4wzbg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/w4wzbg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหตุ โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พ.ย.61

0

การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

Posted by:

การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

1

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

Posted by:

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

0
Page 1 of 7 12345...»