ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB(จ้าง)03/2562

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรสวรรค์ ชุมชนเก่าน้อย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                             เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรสวรรค์ ชุมชนเก่าน้อย ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 190.80 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.61 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 190.80 เมตร ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ เลขที่ ช.13/2562  งบประมาณตั้งไว้ 624,600.- บาท (หกแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 640,500.- บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

ดานว์โหลด : สำเนาประกาศ

0

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB(จ้าง)02/2562

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงเจริญ 4 ชุมชนแสงเจริญ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                   เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงเจริญ 4 ชุมชนแสงเจริญ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 243.00 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.54 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 243.00 เมตร ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ เลขที่ ช.15/2562 งบประมาณตั้งไว้ 758,000.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 773,800.- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ดาวน์โหล : สำเนาประกาศ

0

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB(จ้าง)01/2562

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมพัฒนา 2 ชุมชนดงอุดม

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                           เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมพัฒนา 2 ชุมชนดงอุดม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 416.00 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.62 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 416.00 เมตร ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ เลขที่ ช.35/2562 งบประมาณตั้งไว้ 1,370,200.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,398,600.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ

0

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองบัว

0

รายงานประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256

Posted by:

รายงานประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256

0

ประชาสัมพันธ์การให้บริการเอกสารการสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา

Posted by:

การให้บริการเอกสารการสมัครรับเลือกสามชิกวุฒิสภา ผู้สนใจจะสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา  นอกจากจะขอรับเอกสารการสมัครได้จากสำนักงานทะเบียนอำเภอ  สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th  ระหว่างวันที่ 22-30 พฤจิกายน 2561 โดยการยื่นใบสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาระหว่างวันที่ 26-30  พฤจิกายน 2561 ให้ผู้สนใจจะสมัครนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ไปขอรับเอกสารการสมัคร (ส.ว.17) ใบแรกก่อน ณ สำนักทะเบียนอำเภอ เพื่อยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครทั้งหมดในวันที่ประสงค์จะสมัคร

0
Page 1 of 8 12345...»