ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง)10/2562 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคี 4 ชุมชนนาทราย 1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

                                    เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคี 4 ชุมชนนาทราย 1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวไม่น้อยกว่า 308 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูกว้าง 0.70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.425 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 306.60 เมตร ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.95 x 1.20 เมตร สำหรับท่อขนาด ø0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.10 เมตร พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 2 บ่อ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ø0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) ลึกเฉลี่ย 0.85 เมตร จำนวน 3 ท่อน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00  เมตร ยาว 153.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 459.90 ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.95 เมตร ความยาวรวม 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3.80 ตารางเมตร ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ เลขที่ ช.31/2562 งบประมาณตั้งไว้ 1,285,300.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 1,299,300.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)
หมวดที่ 3 งานทาง
ข้อ 3.4 งานผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So
ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

 

ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ

ดาวน์โหลด : สำเนาราคากลาง

ดาวน์โหลด : สำเนาแบบแปลน

ดาวน์โหลด : แบบปริมาณงาน

0

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง)09/2562 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 20 ชุมชนหนองใส 5 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

                        เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 20 ชุมชนหนองใส 5 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวไม่น้อยกว่า 374.00 ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.95 x 1.20 เมตร สำหรับท่อขนาด ø0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.05 เมตร พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 33 บ่อ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ø0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร จำนวน 334 ท่อน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00  เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.95 เมตร ความยาวรวม 327.40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 311 ตารางเมตร ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ เลขที่ ช.38/2562 งบประมาณตั้งไว้ 1,017,100.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง 1,008,800.- บาท (หนึ่งล้านแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)
หมวดที่ 3 งานทาง
ข้อ 3.4 งานผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So
ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

ดาน์วโหลด  :  สำเนาประกาศ

0

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง)08/2562 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างทางรถไฟ ชุมชนเก่าน้อย ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

                             เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างทางรถไฟ ชุมชนเก่าน้อย ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวไม่น้อยกว่า 210.00 เมตร ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.95 x 1.20 เมตร สำหรับท่อขนาด ø0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.17 เมตร พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 19 บ่อ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ø0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) ลึกเฉลี่ย 0.92 เมตร จำนวน 187 ท่อน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 218 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 872 ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.95 เมตร ความยาวรวม 183.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 174 ตารางเมตร ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ  เลขที่ ช.14/2562 งบประมาณตั้งไว้ 1,021,400.- บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 1,023,500.- บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)
หมวดที่ 3 งานทาง
ข้อ 3.4 งานผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So
ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

ดาว์นโหลด : สำเนาประกาศ

0

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง)07/2562 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 และซอยศรีสวัสดิ์ ชุมชนพรสวรรค์ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

                                        เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 และซอยศรีสวัสดิ์ ชุมชนพรสวรรค์ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวไม่น้อยกว่า 680 เมตร ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.95 x 1.20 เมตร สำหรับท่อขนาด ø0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 55 บ่อ ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.95 x 1.20 เมตร สำหรับท่อขนาด ø0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.12 เมตร พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 7 บ่อ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ø0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) ลึกเฉลี่ย 0.95 เมตร จำนวน 540 ท่อน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ø0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) ลึกเฉลี่ย    0.87 เมตร จำนวน 72 ท่อน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.95 เมตร ความยาวรวม 599.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 569.50 ตารางเมตร ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  ตามแบบ เลขที่ ช.10/2562 งบประมาณตั้งไว้ 1,457,600.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง 1,432,400.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)
หมวดที่ 3 งานทาง
ข้อ 3.4 งานผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So
ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ

0

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง)06/2562 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

Posted by:

                 ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคี ๓ ชุมชนนาทราย ๑ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

                    เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามัคคี ๓ ชุมชนนาทราย ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยก่อสร้าง ระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวไม่น้อยกว่า ๔๑๒ เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูกว้าง ๐.๗๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๔๒๕ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๑๐ เมตร ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๙๕ x ๑.๒๐ เมตร สำหรับท่อขนาด ø๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๑๐ เมตร พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน ๒ บ่อ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ø๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) ลึกเฉลี่ย ๐.๘๕ เมตร จำนวน ๓ ท่อน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๐๐  เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๔ ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๙๕ เมตร ความยาวรวม ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓.๘๐ ตารางเมตร ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ เลขที่                 ช.๓๒/๒๕๖๒ งบประมาณตั้งไว้ ๑,๔๑๐,๗๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๑,๔๓๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)
หมวดที่ 3 งานทาง
ข้อ 3.4 งานผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
K = 0.30 + 0.10 lt/lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So
ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

ดาวน์โหลด : สำเนาประกาศ

0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารงานที่ว่างของเทศบาล

Posted by:

0

ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

Posted by:

ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

0

แจ้งประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการดูแลเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted by:

0
Page 22 of 23 «...101920212223