จัดโครงการจัดสร้างสนามพัฒนาปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Posted by:

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการจัดสร้างสนามพัฒนาปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการ และมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ประธานชุมชน พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

0

ประชุุมแนวทางการแก้ไขเรื่องร้องเรียน เรื่องการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด

Posted by:

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุุมแนวทางการแก้ไขเรื่องร้องเรียน โครงการจัดสรรหมู่บ้านสวรรยาพาวิลเลี่ยน เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง อุดรธานี ณ ห้องประชุมโพนทอง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ปศุสัตว์จังหวัิดอุดรธานี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี ผู้ร้อง ผู้ใหญ่บ้าน และผู้อาศัยในหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

0

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

Posted by:

วันที่ 27 กันยายน 2562 นายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อพิจารณาญัติของผู้บริหาร โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน มีหัวหน้าส่วนราชการ และประธานชุมชนเข้าร่วมรับฟังการประชุม ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกระเบียบวาระ

0

26 กันยายน 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.บ้านแก้ง ชัยภูมิ

Posted by:

วันที่ 26 กันยายน 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยนายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว

0

จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted by:

วันศุกร์ ที่่ 20 กันยาน 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมโพนทอง(ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาลเป็นประธานเปิดโครงการ นางรำไพ ตรีกุล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กล่าวรายงานความเป็นมาวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล นางสมัย โภคสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายนิติการและผู้อำนวยการกอง พนักงาน ประธานชุมชน ประชาชนภายในเขตเทศบาลที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก ซึ่งได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายประหยัด จันทร์ดำ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และนางสาวอภิชญา บุญกระพือ รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

0

ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

Posted by:

วันที่ 19 กันยายน 2562 นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วยนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลและประธานชุมชน ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย รายนางสาวสาคร หกขุนทด ชุมชนศรีสุราษฎร์ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี

0

ออกตรวจพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณชุมชนแสงเจริญ และซ่อมถนนชำรุดชุมชนนาทราย 2

Posted by:

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายนิติชาติ สายทองสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วย จ.อ.อุดม อั้งยุทธ หัวหน้าฝ่ายป้องกัน พนักงานป้องกันเทศบาลตำบลหนองบัว ออกตรวจพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณชุมชนแสงเจริญ จากเหตุพายุฝนเมื่อคืนที่ผ่านมา เพื่อเร่งระบายน้ำในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบัวที่ได้รับผลกระทบ..และกองช่างเทศบาลตำบลหนองบัว ซ่อมถนนชำรุดชุมชนนาทราย 2 เทศบาลตำบลหนองบัว

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)

Posted by:

0
Page 5 of 23 «...34567...»