ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองใส 4 ซอย 6 ชุมชนหนองใส 4

Posted by:

  เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองใส3ซอย 6 ชุมชนหนองใส 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวไม่น้อยกว่า 210.60 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.63 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 209.40 เมตร ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.95 x 1.20 ม. สำหรับท่อขนาด ø 0.40 เมตร เฉลี่ย 0.80 เมตร  พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 1 บ่อ ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ เลขที่ ช.72/2562 งบประมาณตั้งไว้ 721,900.- บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จ่ายจากเงินสะสม ราคากลาง 720,000.- บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)
 หมวดที่ 3 งานทาง   ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพัก
  K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

สำเนาประกาศ

ราคากลาง

แบบแปลน

ปริมาณงาน

0

สรุปผลการรายงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน“การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลหนองบัวสรุปผลการรายงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

Posted by:

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยค่ายเสนีย์ฯ4 ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ1 (ช่วงที่1) ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Posted by:

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประจักษ์ ชุมชนหนองขาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Posted by:

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญเกษ ชุมชนโนนขมิ้น ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Posted by:

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคำแสน และซอยแสนอรุณ ชุมชนดอนหัน ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Posted by:

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองใส6 (ทางไปบ้านดอนภู่) ชุมชนหนองใส 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Posted by:

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยซอยหนองใส 6 (ทางไปบ้านดอนภู่) ชุมชนหนองใส 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Posted by:

เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองใส 6 (ทางไปบ้านดอนภู่) ชุมชนหนองใส 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีโดยก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวไม่น้อยกว่า 286.70 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.76 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 198 เมตร ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.30 ม. สำหรับท่อขนาด ø0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 1.38 เมตร พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 9 บ่อ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ø0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ลึกเฉลี่ย 1.13 ม. จำนวน 77 ท่อน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.10 เมตร ความยาวรวม 72.40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 79.60 ตารางเมตร ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ เลขที่ ช.73/2562งบประมาณตั้งไว้ 991,900.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ราคากลาง 989,900.- บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

สำเนาประกาศ

ราคากลาง

แบบแปลน

ปริมาณงาน

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขใจพัฒนา (ประปาเขต 7) ชุมชนประปาเขต 7 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Posted by:

เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยสุขใจพัฒนา (ประปาเขต 7) ชุมชนประปาเขต 7 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูกว้าง 0.70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.59 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 318 เมตร ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ เลขที่ ช.74/2562 งบประมาณตั้งไว้ 1,154,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ราคากลาง  1,151,200.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

สำเนาประกาศ

ราคากลาง

แบบแปลน

ปริมาณงาน

                         

0

ค่ายธรรมะผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว จัดกิจกรรมค่ายธรรมะผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองบัว ขึ้น ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ณ วัดดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มี พ.ต.อ.วัฒนา วรธงไชย รองประธานสภาเทศบาล นางประภาส ฮาดวิเศษ นางนภาพร ดาบสีพาย สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีเปิด

0
Page 1 of 3 123