ประกาศการรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาล

Posted by:

ประกาศการรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาล

0

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง)14/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญมาเจริญ (ช่วงที่ 2)

ชุมชนดงอุดม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญมาเจริญ (ช่วงที่ 2) ชุมชนดงอุดม โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กยาวไม่น้อยกว่า 311.50 เมตรก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.74 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 310.40 เมตร ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.10 x 1.30 สำหรับท่อขนาด ø0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.60 เมตร พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 1 บ่อ ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ เลขที่ ช.70/2562 งบประมาณตั้งไว้ 1,163,800.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ราคากลาง 1,160,900.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าร้อย-บาทถ้วน)

สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)
หมวดที่ 3 งานทาง
ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

ดาวน์โหลด  :  สำเนาประกาศ

ดาวน์โหลด  :  แบบแปลน

ดาวน์โหลด  :  ราคากลาง

ดาวน์โหลด  :  แบบปริมาณงาน

0

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง)15/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองใส 3 ซอย 1

ชุมชนหนองใส 3 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองใส 3 ซอย 1 ชุมชนหนองใส 3 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 215 เมตร ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ เลขที่ ช.63/2562 งบประมาณตั้งไว้ 687,200.- บาท (หกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ราคากลาง 685,100.- บาท (หกแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)
หมวดที่ 3 งานทาง
ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

ดาวน์โหลด  :  สำเนาประกาศ

ดาวน์โหลด  :  แบบแปลน

ดาวน์โหลด  :  ราคากลาง

ดาวน์โหลด  :  แบบปริมาณงาน

 

0

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง)13/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยค่ายเสนีย์พิทักษ์ชน 5

ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยค่ายเสนีย์พิทักษ์ชน 5 ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1 โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวไม่น้อยกว่า 354.90 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.68 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 352.50 เมตร ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.95 x 1.20 สำหรับท่อขนาด ø0.40 เมตร ความลึกเฉลี่ย 1.06 เมตร พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 1 บ่อ ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.95 x 1.20 สำหรับท่อขนาด ø0.40 เมตร ความลึกเฉลี่ย 1.57 เมตร พร้อมฝาบ่อพัก จำนวน 1 บ่อ ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ เลขที่ ช.68/2562  งบประมาณตั้งไว้ 1,279,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ราคากลาง 1,275,600.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)
หมวดที่ 3 งานทาง
ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

 

ดาวน์โหลด  :  สำเนาประกาศ

ดาวน์โหลด  :  แบบแปลน

ดาวน์โหลด  :  ราคากลาง

ดาวน์โหลด  :  แบบปริมาณงาน

 

0

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EB (จ้าง)12/2562 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมทรัพย์ ชุมชนเก่าน้อย

ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 

เทศบาลตำบลหนองบัว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมทรัพย์ ชุมชนเก่าน้อย ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวไม่น้อยกว่า 482.30 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.58 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 127.6 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.64 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 313.40 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.69 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 41.30 เมตร ก่อสร้างป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ เลขที่ ช.53/2562 งบประมาณตั้งไว้ 1,643,900.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ราคากลาง 1,639,400.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)
หมวดที่ 3 งานทาง
ข้อ 3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพัก
K = 0.35 + 0.20 lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So

 

ดาวน์โหลด  :  สำเนาประกาศ

ดาวน์โหลด  :  แบบแปลน

ดาวน์โหลด  :  ราคากลาง

ดาวน์โหลด  :  ปริมาณงาน

 

0