รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอบรม “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมกับบุคลากรเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี 2562”

Posted by:

0

การให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการจัดเก็บภาษี

Posted by:

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 กองคลังเทศบาลตำบลหนองบัว จัดอบรมโครงการการให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง อุดรธานี โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน เข้าร่วมโครงการฯ มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฐานภาษี อัตราภาษี กาลดและการยกเว้นภาษี เป็นต้น

0

อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

Posted by:

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใส กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อสม. ในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการฯ [ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ โครงการแพทย์พระราชทาน จากในหลวง รัชกาลที่ ๙ ] ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการริเริ่มโครงการพระราชดำริด้านการแพทย์และสาธารณสุขต่าง ๆ เพื่อดูแลรักษาให้ราษฎรทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ พระองค์ไม่เพียงก่อตั้งโครงการเพื่อคอยช่วยเหลือราษฎรเท่านั้น แต่ยังทรงมีพระราชดำริก่อตั้งโครงการที่สามารถทำให้ประชาชนพึ่งพิงตนเองอย่างยั่งยืนในด้านสาธารณสุขได้เช่นกัน นั้นคือการจัดตั้ง ‘โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์’ เพราะทรงเห็นว่าความเจ็บป่วยของราษฎรเกิดจากการไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องและการบริโภคอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงไม่มีสถานพยาบาลอยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยโครงการนี้ จะทำหน้าที่คัดเลือกคนในหมู่บ้านให้มารับการฝึกอบรม การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การรักษาโรคอย่างง่าย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมหมู่บ้านของตนได้ และในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นปีที่โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ได้เริ่มบรรเทาความเจ็บปวดของราษฎรที่นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพราะนิคมนี้มีสถานีอนามัยเพียงแห่งเดียว ในหลวง รัชกาลที่ ๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดแพทย์หมุนเวียนเข้าไปบริการตรวจรักษา ซึ่งแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนราธิวาส และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จะออกไปคอยดูแลตรวจรักษาคนไข้สัปดาห์ละ ๒ ครั้งเป็นประจำ

ขอบคุณข้อมูลจาก :  https://goo.gl/ZYUAmH

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://goo.gl/ZYUAmH

0

โครงการอบรมผู้นำนักเรียนและอย.น้อยในโรงเรียน

Posted by:

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้นำนักเรียนและ อย.น้อยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว

0

โครงการจัดการขยะและโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษี

Posted by:

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว…จัดทำโครงการจัดการขยะ & โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษี…เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆ

0

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2562

Posted by:

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 โดยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว เริ่มด้วยการเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระทำจิตใจให้สงบ การตรวจวัดความดัน พบปะกับประธานชมรมฯ พบกับวิทยากรสาวสวย และกิจกรรมสหวาระ

0

กิจกรรมสาธารณกุศล บ้านพักคนชราอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว โดย นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พุทธศักราช 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณกุศล “การมอบสิ่งของ และสนับสนุนอาหารกลางวันแก่คนชรา ณ บ้านพักคนชราอุดรธานี ” ภายใต้การดำเนินงานของ มูลนิธิสันติราชา

0

โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ปีงบประมาณ 2562

Posted by:

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยความร่วมมือกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองบัว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นเด็กสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย..

0

หนูน้อยร่วมใจป้องกันอัคคีภัย ศพด.ทต.หนองบัว

Posted by:

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการ “หนูน้อยร่วมใจป้องกันอัคคีภัย” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง อุดรธานี โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ครูประจำศูนย์ฯ นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมโครงการฯ และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาจารย์ฐิติ สุภโตษะ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเทศบาลตำบลหนองบัว พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการป้องกันฯ ให้กับคณะครู และเด็กเล็กภายในศูนย์ฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมท้ังก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กที่อยู่ภายในศูนย์ได้เกิดความไว้วางใจถึงระบบในการป้องกันภัยและการดูแลเอาใจใสบุตรหลานให้มีความปลอดภัยเมื่ออยู่ในความดูแลรับผิดชอบของศูนย์ฯ

0

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562

Posted by:

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน หน่วยงานราชการในพื้นที่ กลุ่มพลังมวลชนชาวเทศบาลตำบลหนองบัว สมาชิก อปพร. อสม.ครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส ฯ เข้าร่วมกิจกรรม มีชุดการแสดงบาร์สโลบ ชุดรำเทิดพระเกียรติ ชุดรำถวายพระพรและการแสดงดนตรีบทเพลงเกี่ยวกับแม่

0
Page 1 of 3 123