รับซื้อขยะในโครงการธนาคารขยะพนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Posted by:

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองบัว เปิดการรับซื้อขยะในโครงการธนาคารขยะพนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น ซึ่งถือเป็นการเปิดรับซื้อขยะครั้งแรกในปีงบประมาณ โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เปิดโครงการเป็นคนแรก และมีพนักงานนำขยะมาขายเป็นจำนวนมาก ทำให้ช่วยลดขยะในองค์กร และพนักงานมีรายได้จากการขายขยะ

0

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลหนองบัว เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)

Posted by:

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลหนองบัว เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ณ ห้องประชุมโพนทอง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนอบัว เป็นประธานการประชุม มีนางรำไพ ตรีกุล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นายคำพันธ์ พรหมอินทร์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ดำเนินการประชุม โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนและประชาชนภายในเขตเทศบาล เข้าร่วมประชุม

0

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน

Posted by:

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล่้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดโยธานิมิตร ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสา พร้อมทั้งได้นำกลุ่มพลังจิตอาสาทุกภาคส่วน ในการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดภายในวัด

 

0

ลงพื้นที่ตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้อง แก้ไขปัญหาด้วยการจัดพื้นที่พักพิงชั่วคราวให้กับสุนัข

Posted by:

นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ลงพื้นที่ตรวจสอบ/แก้ไขข้อร้องเรียน โครงการหมู่บ้านสวรรยาพาวิลเลียน พร้อมชี้แจงต่อท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช ถึงการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด พร้อมทั้งได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการจัดพื้นที่พักพิงชั่วคราวให้กับสุนัขดังกล่าว

0

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำเดือน ตุลาคม 2562

Posted by:

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว เริ่มด้วยการเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระทำจิตใจให้สงบ การตรวจวัดความดันโลหิต พบปะกับประธานชมรมฯ พบกับวิทยากรประจำวัน และกิจกรรมสหวาระ

0

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Posted by:

  • วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ช่วงเช้า) มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ณ ศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี และพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
  • (ช่วงเย็น) เทศบาลตำบลหนองบัว เข้าร่วมงานพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมน าถบพิตร ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที
0

จัดโครงการจัดสร้างสนามพัฒนาปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Posted by:

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการจัดสร้างสนามพัฒนาปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการ และมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ประธานชุมชน พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

0

ประชุุมแนวทางการแก้ไขเรื่องร้องเรียน เรื่องการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด

Posted by:

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุุมแนวทางการแก้ไขเรื่องร้องเรียน โครงการจัดสรรหมู่บ้านสวรรยาพาวิลเลี่ยน เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง อุดรธานี ณ ห้องประชุมโพนทอง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ปศุสัตว์จังหวัิดอุดรธานี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี ผู้ร้อง ผู้ใหญ่บ้าน และผู้อาศัยในหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

0

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

Posted by:

วันที่ 27 กันยายน 2562 นายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อพิจารณาญัติของผู้บริหาร โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน มีหัวหน้าส่วนราชการ และประธานชุมชนเข้าร่วมรับฟังการประชุม ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกระเบียบวาระ

0

26 กันยายน 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.บ้านแก้ง ชัยภูมิ

Posted by:

วันที่ 26 กันยายน 2562 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยนายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว

0
Page 1 of 2 12