โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

Posted by:

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายภาคภูมิ คำภิระ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เข้าร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดอุดรธานี

0

การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

Posted by:

การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 (สนทนากลุ่ม) ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการรับตรวจคัดเลือก การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบสุดท้าย) โดยเทศบาลตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการจัดส่งผลงานนวัตกรรม เรื่อง ระบบบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองบัว เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลอุดรธานี ซึ่งได้ผ่านเข้ารอบที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินได้เข้าร่วมสนทนากลุ่มผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา การตรวจประเมินในครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินในรอบสุดท้าย คณะกรรมการตรวจประเมินจะได้พิจารณาผลงานของแต่ละศูนย์ที่ส่งเข้าร่วมประเมิน และตัดสินในรอบนี้ ในการรับการตรวจประเมิน มีคณะทำงานที่เข้าร่วมรับการตรวจ ดังนี้
1.นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายนิคม พลาพล ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
2.ปลัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
นายนิคม พลาพล ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว
3.สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกิน 2 คน
1.นายแจ้ง ศรีหนองพอก ตำแหน่ง ประธานสภา
2.นายแสงเทียน อินยาศรี ตำแหน่ง สมาชิกสภา
4.บุคลากรท้องถิ่น
1.นายนภดล พลประถม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2.นางสาวอมรศริ บุตรโท ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
3.นางสาววรณันจัตุระศรี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
4.นางสุนทรี บูรณะบัญญัติ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
5.นางนิตยา พลนิกร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
5.ภาคประชาชน
1.นางมลิวรรณ ชาลีเชียงพิณ
2.นายสมเรียน ดาช้าง
3.นางราตรี เพ็งสว่าง
4.นางคำเบา บุตรวิชัย
5.นายสิทธิศักดิ์ ชาลีเชียงพิณ
ซึ่ง ผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการจะได้แจ้งให้ทราบในภายหลัง

0

ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)ประจำปี 2563

Posted by:

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ
ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล
ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในด้านต่าง ๆ เข้ารับการตรวจประเมิน

0

พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

Posted by:

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09..00 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลมหาราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมพิธีโดยพร้องเพรียงกัน

0

แผนการปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563

Posted by:

แผนการปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเทศบาลตำบลหนองบัว ปีงบประมาณ 2563..(ชุมชน วัด โรงเรียน)

0

“ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 8 วันที่ 17 ก.ค.63

Posted by:

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้จัดโครงการ “ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 8 ขึ้น บริเวณชุมชนดงอุดม เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ เพื่อทำความสะอาด ลอก ล้างและกำจัดวัชพืช ผักตบชวา ที่ขวางทางน้ำ และการลอกท่อระบายน้ำที่อุดตัน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองเอก ปราโมทย์ ธัญญพืช เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยเทศบาลนครอุดรธานี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 รวมทั้งประชาชนในชุมชนดงอุดม เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก

 

 

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานผลการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี 2563

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายงานผลการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

การติดตั้งที่ล้างมือแบบไม่สัมผัสในพื้นที่

Posted by:

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองบัว ออกติดตั้งที่ล้างมือแบบไม่มีการใช้มือสัมผัสในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว ตลาด และสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด 19 สำหรับนักเรียน ผู้มาติดต่อราชการและพนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อความปลอดภัยในการเข้ารับบริการและการให้บริการของพนักงาน การเข้าใช้บริการภายในตลาด ตามนโยบายของรัฐบาลในการใช้ชีวิตแบบวิถีชีวิตใหม่ (new normal)

0
Page 1 of 18 12345...»