การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 29 ธันวาคม 2563

Posted by:

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ชั้น 3

0

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

“สูงวัยอย่างสง่า เพิ่มคุณค่า พัฒนาเพื่อสังคม”
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. นายนพดล มามาก ปลัดจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี 2563 (รุ่นที่ 3) ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว กล่าวรายงาน ความเป็นมาของการจัดตั้งโรงเรียน วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว ต่อประธานในพิธี ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 80 คน มีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธี
0

ร่วมรณรงค์การเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด 19 บริเวณตลาดโบ้เบ้

Posted by:

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยนายนพดล พลประถม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาววรณัน จตุระศรี หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข จนท.กองสาธารณสุขฯ ร่วมรณรงค์การเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด 19 บริเวณตลาดโบ้เบ้ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ลงพื้นที่รณรงค์ให้มีสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมทั้งการล้างมือด้วยเจลล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตลาดโบ้เบ้

0

“Udon Day Clean” ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

“Udon Day Clean” ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00. น. นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมกับการทำกิจกรรม “Udon Day Clean” ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ณ บริเวณโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีส่วนราชการต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
0

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬาวู้ดบอลชมรมกีฬาวู้ดบอลเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬาวู้ดบอล โดยชมรมกีฬาวู้ดบอลเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ได้จัดโครงการอบรมขึ้น ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีนายกรกช วงษ์เนตร ประธานชมรมกีฬาวู้ดบอลเทศบาลตำบลหนองบัว กล่าวรายงานโครงการฯ ท้ังนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาประเภทวู้ดบอลแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น มีสุขภาพที่แข็งแรง ลดความเสี่ยงในกาารเกิดโรคภัยต่างๆ และผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจได้ โดยการอบรมมีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติจริงในสนาม
0

โครงการปฐมพยาบาลและฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการปฐมพยาบาลและฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองบัว ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีนายนพดล พลประถม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานโครงการฯ กลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิก อสม.ภายในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองบัว เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองบัว เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(EMS) เทศบาลตำบลหนองบัว รวมท้ังสิ้นจำนวน 50 คน โดยได้รับความรู้จากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ท้ังนี้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
0

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.วังจันทร์ เพชรบุรี

Posted by:

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว โดยมีท่าน ดร.บุญเหลือ บุปผามาลา ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว ทำหน้าที่ในการบรรยายสรุปให้กับคณะศึกษาดูงานได้รับทราบถึงความเป็นมาและการดำเนินกิจการของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน
0

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นของ อปท.

Posted by:

วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
0

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 5264

Posted by:

วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2563 เวา 09.00 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 5264 ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทุกกอง/ฝ่าย เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ รูปแบบการจัดกิจกรรม การแสดงบนเวที และกิจกรรมตามฐานฯ ต่างๆ ให้พร้อมก่อนวันเด็กที่จะมาถึง

0
Page 1 of 27 12345...»