ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงนจ้าง เทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงนจ้าง เทศบาลตำบลหนองบัว

0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Posted by:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

0

ประกาศการขยายเวลาดำเนินการตามกฎหมาย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Posted by:

0

โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

Posted by:

วันที่ 28 มกราคม 2563 โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เปิดทำกรเรียนการสอน ขึ้น เป็นปีที่ 3 มีนักเรียนเข้ามาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก ในช่วงเช้ามีกิจกรมหน้าเสาธงเช่นเคย รวมถึงการสวดมนต์ไหว้พระ การออกกำลังกาย การตรวจคัดกรองสุขภาพ การพบปะก่อนการเริ่มกิจกรรมประจำวัน โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิด มีคณะครูโรงเรียนผู้สูงอายุ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม

0

จัดกิจกรรมทำความสะอาด (Kick Off) สายทางถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ขึ้น ณ บริเวณคลองระบายน้ำชุมชนการเคหะแห่งชาติอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 22 มกราคม 2563 จังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Kick Off) สายทางถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ขึ้น ณ บริเวณคลองระบายน้ำชุมชนการเคหะแห่งชาติอุดรธานีเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สายทางถนนเลี่ยงเมือง โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงานโครงการฯ และมีนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน หน่วยงานเทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง เทศบาลตำบลบ้านจั่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น เทศบาลเมืองหนองสำโรง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเถอเมืองอุดรธานี แขวงทางหลวงอุดรธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ.ทีโอที จำกัดมหาชน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน พนักงานเทศบาล พลังจิตอาสา พนักงานทำความสะอาดชุมชน ร่วมกิจกรรมด้วยพลังสามัคคีทุกภาคส่วน

ลิ้งค์ดาวน์โหลดรูปภาพ shorturl.at/bjJT5

 

 

 

 

 

0

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

EB(จ้าง)01/2563 โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ คสล. ซอยนาทราย 1 ท้ายซอยติดกับทรายทองรีสอร์ท

EB(จ้าง)02/2563 โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ คสล. ซอยร่วมพัฒนา 2 ชุมชนนาทราย

EB(จ้าง)03/2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนาทราย 2 (ช่วงที่ 3)

EB(จ้าง)04/2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยธาตุโพนทอง

EB(จ้าง)05/2563 โครงการก่อสร้างถนน และปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยอเนกประสงค์

EB(จ้าง)06/2563  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ซอยกิจจาธร 2

EB(จ้าง)07/2563 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ซอยสร้างหิน

EB(จ้าง)08/2563 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ซอยโนนขมิ้น 7

EB(จ้าง)09/2563 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ซอยลอยลม

EB(จ้าง)10/2563  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ซอยรุ่งเรือง

EB(จ้าง)11/2563  โครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารนันทนาการ ศพด.ทต.หนองบัว (ยกเลิกโครงการ)

EB(จ้าง)12/2563  โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ซอยปิ่นมณี

EB(จ้าง)13/2563 โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ คสล. ซอยแหลมทอง

EB(จ้าง)14/2563  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนดงอุดม-หนองใส

EB(จ้าง)15/2563  โครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารนันทนาการ ศพด.ทต.หนองบัว

0
Page 1 of 3 123