ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการสาธารณสุข ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

วันที่ 17 มกราคม 2563 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยรองประธานสภาเทศบาล สมาขิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการให้บริการสาธารณสุข ของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลหนองบัว

0

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Posted by:

วันที่ 17 มกราคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยรองประธานสภา สมาชิกสภาและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว

 

0

โครงการบังคับคดีสัญจร เสริมสร้างความรู้กฏหมายด้านการบังคับคดี และกฏหมายในชีวิตประจำวัน และโครงการเสริมสร้างการรับรู้กฏหมายสำหรับเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

Posted by:

วันที่ 15 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการบังคับคดีสัญจร เสริมสร้างความรู้กฏหมายด้านการบังคับคดี และกฏหมายในชีวิตประจำวัน และโครงการเสริมสร้างการรับรู้กฏหมายสำหรับเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขึ้น ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ยกเลิกตำแหน่งในการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ยกเลิกตำแหน่งในการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 

0

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563


0

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส

Posted by:

11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรีบนเทศบาล 1 หนองใส เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

0

กิจกรรมทำความสะอาด Udon Go Clean

Posted by:

วันที่ 9 มกราคม 2563 จังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Kick Off) สายทางถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ขึ้น ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (สี่แยกสันตพลถึงสี่แยกบ้านจั่น) เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สายทางถนนเลี่ยงเมือง โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงานโครงการฯ และมีนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน หน่วยงานเทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง เทศบาลตำบลบ้านจั่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น เทศบาลเมืองหนองสำโรง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเถอเมืองอุดรธานี แขวงทางหลวงอุดรธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ.ทีโอที จำกัดมหาชน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน พนักงานเทศบาล พลังจิตอาสา พนักงานทำความสะอาดชุมชน ร่วมกิจกรรมด้วยพลังสามัคคีทุกภาคส่วน

 

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองบัว

0

กิจกรรม Big Cleaning เรือนจำกลางอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 8 มกราคม 2563 จังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning ในเรือนจำกลางอุดรธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร เป็นประธาน กิจกรรมประกอบด้วยการทำความสะอาดที่เยี่ยมญาติภายในเรือนจำ การตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโดยรอบเรือนจำ การจัดอบรมขยายผลในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เทศบาลตำบลหนองบัวได้จัดบุคลากรจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

0

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส

Posted by:

วันจันทร์ ที่ 6 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วนในพื้นที่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ประธานชุมชน ประชาชน พนักงานเทศบาล คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

0
Page 2 of 3 123