วัน “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” และวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563

Posted by:

วันที่ 2 มีนาคม 2563 จังหวัดอุดรธานี จัดพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” และวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว นำห้วหน้าส่วนราชการร่วมพิธิ

0