STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ศพด.ทต.หนองบัว ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ ปปช.ประจำจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดัน และขยายผลการป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของทุกภาคส่วนในสังคม ด้วยการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ภายใต้แนวคิด STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก http://shorturl.at/orJU1

 

 

0