การอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

Posted by:

วันอังคาร ที่ 10-13 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว ได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ขึ้น ณ ห้องประชุมโพนทอง ขั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อด. ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดทำเจลล้างมือและการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเอง โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว กล่าวรายงาน และมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 150 คน ประกอบด้วยผู้นำชุมชน หมู่บ้าน อสม. ฯลฯ ร่วมอบรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปขยายผลต่อไปในชุมชนได้ ขอบคุณ คณะวิทยากรจากสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี บริษัท เอลวีร่า(จักร/อุปกรณ์) ภาพโดย นายธนกฤษ อินทะวงษ์ นักศึกษาฝึกงาน

ดูรูปภาพเพิ่มเติมวันที่ 13 มีนาคม 3563

ดูรูปภาพเพิ่มเติมวันที่ 12 มีนาคม 3563

ดูรูปภาพเพิ่มเติมวันที่ 11 มีนาคม 3563

ดูรูปภาพเพิ่มเติมวันที่ 10 มีนาคม 3563

 

0