ปัจฉิม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธายพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย ให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีคณะครูอาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษา สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

 

0

โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยประจำตำบล สู่ ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้ชุมชน

Posted by:

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว โดยนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยนายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาล ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยประจำตำบล สู่ ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้ชุมชน ระหว่าง เทศบาลตำบลหนองบัว กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตรราจารย์ ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล รองอธิการบดี กับ นายเอกราช ดีนาง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ร่วมลงนาม ในบันทึก พร้อมด้วยสักขีพยานและผู้ร่วมพิธีจำนวนมาก

0