การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

Posted by:

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลหนองบัว จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองบัว ขึ้น ณ ห้องประชุมบงกช ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อเป็นการอำนวยการในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารและจัดการความเสียงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 โดยมีนางรำไพ ตรีกุล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม

0

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

Posted by:

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลหนองบัว จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลหนองบัว ขึ้น ณ ห้องประชุมบงกช ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อเป็นการอำนวยการในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารและจัดการความเสียงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 โดยมีนางรำไพ ตรีกุล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, ตาราง, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง, สำนักงาน, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, สำนักงาน และ หน้าจอ

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, สำนักงาน, ตาราง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, สำนักงาน, ตาราง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, หน้าจอ, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, สำนักงาน, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, สำนักงาน, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, สำนักงาน, หน้าจอ, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, หน้าจอ, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม

 

0

รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

Posted by:

 

0