ลงพื้นที่ทำความสะอาดตลาดพร้อมฉีดยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการะบาดของเชื้อไวรัสโคดรนา (COVID-19)

Posted by:

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว โดยนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว พนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมด้วยตำรวจตระเวรชายแดน ค่ายเสนีย์รณยุทธ (ตชด.24) และประธานชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. พร้อมผู้ประกอบการและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณตลาดไทศิริ พร้อมฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเชื้อโรคต่างๆ

0