ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี พ.ศ.2563

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี พ.ศ.2563

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษี พ.ศ.2562 (ฉบับที่2).pdf

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษี พ.ศ.2562 (ฉบับที่2).pdf

0

ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามตารางการออกให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก http://shorturl.at/jyAH0

   

0

ร่วมมอบอุปกรณ์ในการป้องกันโรคโควิด – 19 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง อุดรธานี

Posted by:

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. พญ.ทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี พร้อมคณะ ร่วมมอบอุปกรณ์ในการป้องกันโรคโควิด – 19 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง อุดรธานี โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางศรัญญา บุพศิริ รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองศูนย์ ร่วมรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว ท้ังนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ก่อนมีการเปิดทำการเรียนการสอนที่กำลังจะมาถึงนี้

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก http://shorturl.at/ciyLT

 

0

โครงการ “ถนนสวย เมืองสะอาด ใสใจสิ่งแวดล้อม” เทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ 5 ขึ้น บริเวณคลองระบายน้ำ ซอยสร้างหิน ชุมชนศรีสุราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้จัดโครงการ “ถนนสวย เมืองสะอาด ใสใจสิ่งแวดล้อม” เทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ 5 ขึ้น บริเวณคลองระบายน้ำ ซอยสร้างหิน ชุมชนศรีสุราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยนางอารีย์ สุรารักษ์ นางกชกร บุญทองอ่อน รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประธานชุมชน พนักงานเทศบาล พนักงานทำความสะอาดชุมชน เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ กำจัดวัชพืช ผักตบชวาที่สะสมในลำคลอง ซึ่งสว่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและเกิดการตื้นเขิน หรือขัดขวางการไหลของทางเดินน้ำ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ และเพื่อเป็นการทำความสะอาดบริเวณสองข้างทางถนนให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก http://shorturl.at/dgCG1

0

ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน-30 กันยายน 2563)

Posted by:

ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน-30 กันยายน 2563)

0

ประชุมการดำเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลหนองบัว ปีงบประมาณ 2563

Posted by:

12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 เทศบาลตำบลหนองบัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองบัว จัดประชุมการดำเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันและสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลหนองบัว ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี และการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ของเทศบาลตำบลหนองบัว โดยมีนางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตัวแทนปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี ตัวแทนหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

0
Page 1 of 2 12