ประชุมปิดตรวจการใช้และรักษารถยนต์ในเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุมปิดตรวจการใช้และรักษารถยนต์ในเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยหน่วยตรวจสอบภายใน มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม พนักงานขับรถ ทุกส่วนราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลดอัลบั้ม การประชุมปิดตรวจการใช้และรักษารถยนต์ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว http://shorturl.at/cnyEX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีการศึกษา 2563

Posted by:

วันที่่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.0 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีหัวหน้าส่วนาราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ก่อนเปิดภาคการเรียนของศูนย์ฯ สังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว

ดาวน์โหลดอัลบั้ม โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน http://shorturl.at/eBDV7

0

ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคพระธาตุโพนทอง

Posted by:

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินบริจาคพระธาตุโพนทอง โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 12 ท่าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการหารือร่วมกันในการบริหารเงินบริจาค และวางแนวทางในการพัฒนาพระธาตุโพนทอง ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวเทศบาลตำลหนองบัวและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงผู้ที่สัญจรผ่านไปมาในเส้นทางถนนอุดร-สกล ต่อไป

0

ประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

29 มิถุนายน 2563 กองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัว เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การบริการราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคส่วนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองบัว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

0

หารือ รับฟังความคิดเห็น แนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อเป็นการประสานการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ร่วมพบปะประธานชุมชุนภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 2 สำนักงานเทศาลตำบลหนองบัว เพื่อพบปะ หารือ รับฟังความคิดเห็น แนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อเป็นการประสานการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว ให้เป็นไปในแนวทางที่ประสานสอดคล้อง ร่วมมือ ร่วมใจกัน โดยมีนายแจ้ง ศรีหนองพอก พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม ในโอกาสนี้สมาชิกสภาเทศบาลพร้อมด้วยประธานชุมชน ได้มอบของที่ระรึกพร้อมกระเช้าดอกไม้และผูกผ้าขาวม้า ให้กับท่านปลัดฯ ตามประเพณีของชาวอีสาน เพื่อเป็นการต้อนรับในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

ดาวน์โหลดอัลบั้ม http://shorturl.at/gwPQX

0

บทความประชาสัมพันธ์ “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540”

Posted by:

 

สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เช่น สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน สรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

ฉันรื้อแล้ว แต่เธอไม่รื้อ

ขอครึ่งราคา

แพ้คะแนน

ลูกหนี้ที่รัก

หาว่าหนูตีแล้วหนีไป

 

0

จัดประชุมพนักงานบริการจ้างเหมาทำความสะอาดชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อรับฟังนโยบายในการปฏิบัติงานครั้งที่ 3/2563

Posted by:

26 มิถุนายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมพนักงานบริการจ้างเหมาทำความสะอาดชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อรับฟังนโยบายในการปฏิบัติงานครั้งที่ 3/2563 โดยนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

0

ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ห้องประชุมโพนทองชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ในวันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกกองฝ่ายเข้าร่วมประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งทุกกองฝ่ายได้รับมอบหมายภารกิจในส่วนงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณวัดบ้านหนองใส ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ห้องรับแขก, หน้าจอ, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ห้องรับแขก, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, ตาราง, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง, หน้าจอ, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, หน้าจอ, ตาราง, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, ตาราง, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, สำนักงาน, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, สำนักงาน, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, หน้าจอ, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, สำนักงาน, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, สำนักงาน, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ห้องรับแขก และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

 

0

ประชาสัมพันธ์ : แผนการปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเทศบาลตำบลหนองบัว ปีงบประมาณ 2563 (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

Posted by:

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

0

จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลหนองบัว เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)

Posted by:

23 มิถุนายน 2563 เวลา 13:30 น. กองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลตำบลหนองบัว เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 เทศบาลตำบลหนองบัว โดนมีนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว นางอารีย์ สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล นางกชกร บุญทองอ่อน รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส และผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม

0
Page 1 of 4 1234