ประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ และเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเปนไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีคระกรรมการหมู่บ้าน /ชุมชน ทั้ง 38 ชุมชน เข้าร่วมประชุม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, เด็ก และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง, สำนักงาน, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, หน้าจอ, ตาราง, สำนักงาน และสถานที่ในร่ม

 

0