แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษี ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

Posted by:

ประชาสัมพันธ์ : ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษี ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

0

โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างวินัย การรักษาวินัยในการปฏิบัติราชการ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างวินัย การรักษาวินัยในการปฏิบัติราชการ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างวินัย การรักษาวินัยในการปฏิบัติราชการ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตามแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2563 และพระราชบัญญัติการบริหารบุคคลพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการสำนึกถึงการปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดี มีภูมิคุ้มกันตนเองไม่ให้กระทำผิดวินัยข้าราชการในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขแก่พนักงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน เป็นการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ ในการทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ต่อไป
ซึ่งในการอบรม มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการฯ และได้รับเกียรติจากนายเกษม พงษ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ที่ให้เกียรติมาบรรยายความรู้ รวมถึงท่านพระครูสังฆรักษ์ ขวัญชัย จรณสัมปันโน เจ้าคณะตำบลหนองขอนกว้าง เจ้าอาวาสวัดโสมสันตยาราม ที่ได้บรรยายเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

0

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

Posted by:

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลหนองบัว ได้มีการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ังที่ 2 ประจำปี 2563 ขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา/ขอรับความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระที่ 2-3 ซึ่งการดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในทุกระเบียบวาระการประชุม โดยสมาชิกสภาเทศบาลได้มีการยกมือรับรองร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งทางเทศบาลจะได้นำร่างฯ ดังกล่าว เสนออำเภอเพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป

0

ตรวจประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรชญาเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)

Posted by:

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรชญาเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา หัวหน้าสวนราชการ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส ร่วมให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังสามท่าน ได้แก่ นางสมร ศิลาคม ประธานกรรมการ นางเนตรชนก ชมภูธร กรรมการ และนายวุฒินันท์ สมปิตตะกรรมการ ซึ่งการตรวจประเมินเป็นที่น่าพอใจทั้งการต้อนรับและการดำเนินการตามหลักปัชญาฯ ของโรงเรียน

0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3) ประจำปี 2563

Posted by:

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.0 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3) เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิด ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการเรียนการสอน ในช่วงเช้า เริ่มกิจกรรมหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ และรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดุแลสุขภาพผู้สูงวัยฯ โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญด้านการนวดจากโรงเรียนเสริมทักษะการนวดไทยอุดรธานี อาจารย์รัติยา ชัยเทือง(ครูหน่อย)

   
0

โครงการทำความดี บริจาคโลหิตฯ

Posted by:

วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองบัวร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ณ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 อุดรธานี โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส ประธานชุมชนฯ เข้าร่วมโครงการ

0

บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

Posted by:

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัดเทศบาล สำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

0

โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

19 สิงหาคม 2563 กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก คณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 เทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองบัว หใ้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และนำความรู้มาพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดด้านการจัดการศึกษาใหม่ๆ ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยมีนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรทางด้านการศึกษา เจ้าหน้าที่สังกัดกองการศึกษา

     

0

กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID-19

Posted by:

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความต้อเนื่อง ภายใต้แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573 จึงได้มีกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่มมากขึ้น โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้-29 สิงหาคม 2563 และเริ่มส่งผลการออกกำลังกายตามระยะเวลาดังกล่าว บุคลากรและประชาชนที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ทาง ID LINE : @THNVR หรือ QR CODE ตามรูปภาพ หรือทางเว็บไซด์ https://activefam.anamai.moph.go.th/register

0
Page 1 of 2 12