ประกาศอำเภอเมืองอุดรธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

Posted by:

ประกาศอำเภอเมืองอุดรธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

0

ประกาศอำเภอเมืองอุดรธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

Posted by:

ประกาศอำเภอเมืองอุดรธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 (รุ่นที่ 3)

Posted by:

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองบัว (โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว โดยมีนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการ และดร.บุญเหลือ บุปผามาลา ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ การคัดกรองสุขภาพผุ้สูงอายุและรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “ผู้สูงอายุกับการใช้ยา” โดยเภสัชกรจากโรงพยาบาล เทศบาลนครอุดรธานี และกิจกรรมสหะวาระช่วงบ่าย

0

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563

Posted by:

วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2563 นายแจ้ง ศรีหนองพอก ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ได้มีประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ชั้น 3 ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาญัตติของผู้บริหาร ในระเบียบวาระ และการรายงานผลการได้รับรางวัลด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่นจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส โดยผู้อำนวยการกองการศึกษา

0

โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิด โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายปิยพงษ์ กันยาสนธิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวรายงานโครงการ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว คณะกรรมการสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองนักเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ และได้รับฟังการบรรยายให้ความรู้จากคณะวิทยากรจาก รพ.ศต.หนองใส เกี่ยวกับการระวัง ป้องกัน การติดเชื้อโรคโคโรน่า 2019

 

0

โครงการอบรมแกนนำการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

Posted by:

วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิด โครงการอบรมแกนนำการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NDCs) ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับแกนนำนักเรียน พร้อมทั้งได้ให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการอบรมฯ โดยมีคณะครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร พร้อมนักเรียน จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการอบรมแกนนำฯ เพื่อที่จะนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปขยายผลต่อไปยังนักเรียนภายในโรงเรียน ต่อไป

0

โครงการจัดการขยะทั่วไปและขยะพิษในชุมชน

Posted by:

วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการจัดการขยะทั่วไปและขยะพิษในชุมชน เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมโพนทอง ขั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้ความรู้ และสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและเครือข่าย (อถล.) เพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน รวมถึงการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์จากการนำขยะมารีไซเคิล เป็นเครื่่องมือ เครื่องใช้ภายในครัวเรือน และยังสามารถนำมาผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมเอง รวมถึงการต่อยอดโดยการสร้างกลุ่มวิสาหกิจภายในชุมชน เพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายภายในชุมชนและส่งออกไปขายยังพื้นที่ใกล้เคียง
ในการฝึกอบรมได้มีหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน และประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้รับความรู้จาก นางสาวกิตติยา พงษ์ไทย เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนายทองอยู่ พรมทอง ประธานชุมชนโนนอุทุมพร เทศบาลนครอุดรธานี เป็นรูปแบบการบรรยายให้ความรู้และสาธิตการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ ได้

0

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ได้มีการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ขออนุมัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2558 และพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว

0
Page 1 of 2 12