โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 2563

Posted by:

วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการฯ
จากสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้จังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้น อย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง และให้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเมื่อดำเนินการฝึกอบรมแล้ว ผู้อำนวยการท้องถิ่นจะออกคำสั่งมอบหมายภารกิจให้จิตอาสาปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อไป
ซึ่งการฝึกอบรมได้รับเกียรติจากชุดครูฝึกจิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดอุดรธานี โซน 2 และโซน 4 โดยมี จ.ส.อ.ชนาธิป ไทยภักดี หน.สป.อบต.สุมเส้า ทำหน้าที่ หัวหน้าชุดครูฝึก ในการฝึกอบรมให้ความรู้กับสมาชิกจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา 3 วัน

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก 

0