โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3)

Posted by:

วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3) ประจำปี 2563 ขึ้น ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี ดร.บุญเหลือ บุปผามาลา ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัวเป็นประธานเปิดกิจกรรมในช่วงเช้า เริ่มด้วยกิจกรรมหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุและรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ สมุนไพรเพื่อสุขภาพ/พืช ผัก ผลไม้ โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว และในช่วงบ่ายรับฟังการบรรยายให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังและการจัดกิจกรรมนันทนาการ โดยทีมวิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุดรธานี

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาล

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาล

0