ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ได้มีการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ขออนุมัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 ระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2558 และพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว

0

โครงการหนูน้อยเข้าวัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน 2563

Posted by:

วันศุกร์ ที่ 11 กันนายน 2563 นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการหนูน้อยเข้าวัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน สังกัดเทสบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วัดศรีโพธิ์ทองรัตนาราม บ้านพรสวรรค์ ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมนอกสถานที่และเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งกิจกรรมมีการทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ การถวายสังฆทาน การรับฟังพระธรรมเทศนา การร่วมทำความสะอาดวัด และการเวียนเทียนรอบศาลาการเปรียญ

0