ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 นายกองเอกปราโมทย์ ธัญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน พนักงานเทศบาล ประชาชนชาวเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมโครงการฯ
เวลา 17.45 น. ประธานเดินทางมาถึง นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้เข้าร่วมโครงการให้การต้อนรับ และได้กล่าวรายงานต่อประธาน ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ หลังจากนั้นร่วมลอยกระทง ชมการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง รับชมชุดการแสดงบนเวทีจาก รร.ท1 หนองใส ชุดการแสดงจากนักศึกษา ม.ราชธานี(วิทยาเขตอุดรธานี) มอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าประกวดนางนพมาศ เสร็จแล้วประธานเดินทางกลับ
หลังจากนั้น เป็นการประกวดนางนพมาศ ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 7 และรางวัลรองชนะเลิศอีกสองรางวัล ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข 1 และหมายเลข 9 ขอขอบคุณ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชธานี(วิทยาเขตอุดรธานี) รร.เทศบาล 1 หนองใส ประธานชุมชนทุกชุมชน พนักงานเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่ร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

0

รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อปัจจัยสำคัญๆ ซึ่งมีผลต่อความผาสุกความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อปัจจัยสำคัญๆ ซึ่งมีผลต่อความผาสุกความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2563

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลหนองบัว พ.ศ.2564

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลหนองบัว ประมวลจริยธรรมข้าราชการ

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

0

ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมงานประเพณีลอยกระทง 2563

Posted by:

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมทุกส่วนงานเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเตรียมงานในทุก ๆ ด้าน และความพร้อมของเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานที่ได้รับมอบหมายในการจัดงานประเพณี ครั้งนี้

0

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

Posted by:

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

0

เทศบาลตำบลหนองบัว มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

Posted by:

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2 ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย) ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ ฯ 2 เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 2 ราย สืบเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้ที่ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายบางส่วน และมีเจ้าของบ้านได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว

0

โครงการรักษาความสะอาดชุมชนฯ เทศบาลตำบลหนองบัว 2564

Posted by:

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุมโครงการรักษาความสะอาดชุมชน ถนน ทางเท้าและที่สาธารณะ เทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อจ้างเหมาบุคลากรมาปฏิบัติงานทำความสะอาดชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว และเพื่อให้มีคนงานปฏิบัติงานทำความสะอาดชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวอย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชน ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

3028 28

0

ประเพณีกฐินเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

วันที่ 24 ตุลาคม 2563 นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ประชาชน ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมงานประเพณีกฐินเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดป่าดอนหัน ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี สืบทอดพระพุทธศาสนา และเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถและสร้างกำแพงวัด ให้มีความมั่นคงถาวร สามารถใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติกิจสงฆ์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเพณีการทอดกฐิน

0

เข้าแถวเคารพธงชาติบริเวณเสาธงหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ

Posted by:

วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2563 นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติบริเวณเสาธงหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ

0
Page 1 of 3 123