การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เกี่ยวกับการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 ซึ่งกำหนดว่า “แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น”
โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัว เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และได้ร่วมพิจารณาถึงแผนงาน โครงการต่างๆ ในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจะได้นำแผนงานโครงการเหล่านั้น มาดำเนินการตามแผนฯ ในปีงบประมาณให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามความต้องการของพี่น้องประชาชน ต่อไป
0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 2563

Posted by:

วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3) ประจำปี 2563 ขึ้น ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย ดร.บุญเหลือ บุปผามาลา ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว เริ่มกิจกรรมด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุและรับฟังการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย

0