ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

Posted by:

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ที่ขออนุมัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ LTC สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองบัว ปี 2564 แผนงานโครงการที่เสนอขออนุมัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 และการหารือในระเบียบวาระอื่นๆ โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน.

0