การประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด ประจำปี พ.ศ.2563

Posted by:

จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน กำหนดให้มีการจัดการประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งในการนี้ จังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้ดำเนินการจัดการประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด โดยได้กำหนดการประกวด (รอบแรก) ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (รอบตัดสิน) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ เวทีกลางงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีประจำปี พ.ศ.2563

0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองบัว (โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3) ประจำปี 2563

Posted by:

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองบัว จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองบัว (โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว โดยมีนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม เริ่มด้วยกิจกรรมหน้าเสาธง การร่วมเคารพธงชาติ กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า การตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการพบปะผู้สูงอายุเพื่อดำเนินกิจกรรมการเข้าร่วมโครงการ ค่ายธรรมะผู้สูงอายุ ณ วัดสันติวนาราม ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

0

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

Posted by:

#ประชาสัมพันธ์
 
ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 08:30-16:30 น. ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

0