การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8)

Posted by:

การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8)

0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส

Posted by:

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นานิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายอาทร เคหาไสย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 80 คน มีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

0

วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส

Posted by:

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีการร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ ขบวนแห่ผ้าป่าเพื่อการศึกษา และการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment (LPA)

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment (LPA) ประจำปี 2563

0

การประชุมรับทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

Posted by:

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ การประชุมรับทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโพนทอง โดยนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมรับทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน โดยพร้อมเพียงกัน

 

   

0

ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Posted by:

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายนิติชาติ สายทองสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว นำข้าราชการเทศบาลตำบลหนองบัวเข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนังบัว เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เทศบาลตำบลหนองบัว เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

Posted by:

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เทศบาลตำบลหนองบัว เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

0

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว จากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

Posted by:

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชมรมผู้สูงอายุ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว จากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนังานเทศบาลตำบลหนองบัว

0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2563

Posted by:

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 2563 โดยศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองบัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองบัว ณ บริเวณวัดโสมนัสสันตยาราม ตำบลหนองบขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อสร้างแกนนำในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้วัดเป้นศูนย์กลางพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพทางร่างกาย จิตใจ และสังคม อันจะส่งผลต่อการพัฒนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้ยั่งยืนต่อไป

0
Page 1 of 2 12