แจ้งการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปี ๒๕๖๔ (วันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔)

Posted by:

0

การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564

Posted by:

การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564
วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองบัว รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย
    • ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
    • ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
    • ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
    • ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ
    • ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล

ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางกชกร บุญทองอ่อน รองปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในด้านต่าง ๆ เข้ารับการตรวจประเมิน

0

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

Posted by:

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางญาณิศา สรวงศิริ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 12 ท่านเข้าร่วมประชุม คณะผู้บริหารโดยนายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการโดยนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม เพื่อขอรับความเห็นชอบในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และขอรับความเห็นชอบและอนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งประธานสภาเทศบาลได้ดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกระเบียบวาระการประชุม
0

ประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว

Posted by:

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลหนองบัวร่วมกับคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีว่าที่ร้อยตรีเรืองศักดิ์ สุขเพิ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ประธานกองทุนสวัสดิการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัว และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม

0

ประชาสัมพันธ์ ให้คนพิการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Posted by:

ด้วย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองบัว จำดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม ข้อมูลคนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยงยังชีพกับเทศบาลตำบลหนองบัว ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงข้อมูลคนพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเบี้ยยังชีพกับเศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทุกราย ให้ดำเนินการแจ้งข้อมูลคนพิการเพิ่มเติม เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลคนพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางการติดต่อที่ด้านล่างนี้

0

แจ้งการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

Posted by:

0

แจ้งการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ (วันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)

Posted by:

0

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

Posted by:

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

               ด้วยสภาเทศบาลตำบลหนองบัว  ได้มีการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐:๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จึงประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

0

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔

Posted by:

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔

               ด้วยสภาเทศบาลตำบลหนองบัว  ได้รับแจ้งจากสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ว่าได้มีการกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน โดยสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ได้กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐:๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (เพิ่มเติม)

Posted by:

0
Page 1 of 4 1234