ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ลานจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

Posted by:

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ลานจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เอกสารประกวดประกาศราคาจ้าง โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ลานจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ขนาดยกสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าขนาดยกสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คุณลักษณะและราคากลาง

0

โครงการหนูน้อยเข้าวัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน สังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีการศึกษา 2565

Posted by:

โครงการหนูน้อยเข้าวัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน สังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีการศึกษา 2565

  • วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว มอบหมายให้พันตำรวจเอกวัฒนา วรธงไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิด “โครงการหนูน้อยเข้าวัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน สังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีการศึกษา 2565” ณ วัดศรีโพธิ์ทองรัตนาราม บ้านพรสวรรค์ ตำบลหนองนาคำ อำเอภเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายปิยพงษ์ กันยาสนธิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวรายงานโครงการฯ มีนายเฉย บุขุนทด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายสรอรรถ คุโน รองปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว นายอาทร เคหาสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส นางสุรัตติยา มูลทรา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวสายฝน จันทร์หอม หัวหน้าสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ศพด.ชุมชนดอนหัน ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนชุมชนพรสวรรค์ เข้าร่วมโครงการฯ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการนักเรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สร้างจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะ

0

รายงานคุณภาพการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมและความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Posted by:

0

โครงการหนูน้อยเข้าวัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีการศึกษา 2565

Posted by:

โครงการหนูน้อยเข้าวัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีการศึกษา 2565

  • วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว มอบหมายให้นายสรอรรถ คุโน รองปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิด “โครงการหนูน้อยเข้าวัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีการศึกษา 2565” ณ วัดโพธิ์ศรีใสสะอาด บ้านหนองใส ตำบลหนองนาคำ อำเอภเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายปิยพงษ์ กันยาสนธิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวรายงานโครงการฯ มีนายอาทร เคหาสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส นางสุรัตติยา มูลทรา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางพรสวรรค์ ชินวงศ์ หัวหน้าสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ศพด.เทศบาลตำบลหนองบัว ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนชุมชนหนองใส เข้าร่วมโครงการฯ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการนักเรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สร้างจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะ

0

ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี

Posted by:

  • วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีเรืองศักดิ์ สุขเพิ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว พร้อมด้วยนางสาวภนิตา รัตนรามา สถาปนิกชำนาญการ พนักงานฝ่ายควบคุมอาคาร เทศบาลตำบลหนองบัว เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี ซึ่งเป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ห้องประชุมมงกุฏดาว โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

3

0

ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การคัดเลือกบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนะรรม ประจำปี พ.ศ. 2565

Posted by:

  • ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การคัดเลือกบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนะรรม ประจำปี พ.ศ. 2565

 

 

0

ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

Posted by:

0

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาล ที่ 10)

Posted by:

  • วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาล ที่ 10) เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานพิธีหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และประชาชน เข้าร่วมพิธี นับเป็นโอกาสมหามงคลยิ่ง ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ได้อุทิศพระวรกายและพระราชทรัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ เวลา 07.00 น. นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 71 รูป เวลา 08.30 น. นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และประชาชน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เวลา 09.30 น. นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และประชาชน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ(ต้นทองอุไร) จำนวน 71 ต้น เวลา 10.00 น. นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแยกสามพร้าว

0

โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

Posted by:

โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
  • วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโค ตามโครงการโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ คอกพักสัตว์ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดธานี โดยมีนายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับ โดยมีนายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุดรธานี ผู้แทนหัวหน้าวส่วนราชการฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรและประชาชนร่วมพิธีมอบโค ซึ่งโครงการโค-กระบือในพื้นที่ 20 อำเภอของจังหวัดอุดรธานี มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,052 ราย จำนวนโค-กระบือ 1,205 ตัว แยกเป็นโคเนื้อ 565 ตัว กรือบือ 640 ตัว เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ได้จัดพิธีมอบโคให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 54 ราย เป็นโคเพศเมีย จำนวน 54 ตัว ยืมเพื่อการผลิตลูกเป็นการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร เป็นการสนองแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาที่เน้นการพึ่งตนเองและน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต เกษตรกรที่ได้รับมอบโคการเลี่ยงดูโคเป็นอย่างดีเสมือนสมาชิกในครัวเรือนและปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค-กระบือ อย่างเคร่งครัด ตามระเบียบของโครงการธนาคารโค-กระบือฯ

0
Page 1 of 26 12345...»