รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Posted by:


0

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Posted by:


0

รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 2)

Posted by:


0

รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1)

Posted by:


0

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแบบบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565

Posted by:


0

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Posted by:


0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยชัยพัฒนา (ท้ายซอย) ชุมชนดอนหัน ด้วยวิธีประประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยชัยพัฒนา (ท้ายซอย) ชุมชนดอนหัน ด้วยวิธีประประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนซอยชัยพัฒนา (ท้ายซอย) ชุมชนดอนหัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนซอยชัยพัฒนา (ท้ายซอย) ชุมชนดอนหัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

Posted by:


0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Posted by:


0
Page 1 of 7 12345...»