ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

Posted by:


0

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑

Posted by:


0

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

Posted by:


0

แผนพัฒาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๒

Posted by:


0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพของเทศบาลตำบลหนองบัว พ.ศ.2565

Posted by:


0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างของเทศบาล

Posted by:


0

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลาสถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร

Posted by:


0

ประชาสัมพันธ์ ประกาศสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (สัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีบริหาร 2564-2565

Posted by:


0

รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

Posted by:


0

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2/2565)

Posted by:


0
Page 1 of 2 12