สรุปรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

Posted by:


0

ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว บริเวณชุมชนการเคหะแห่งชาติอุดรธานี

Posted by:

  • วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว มอบหมายให้จ่าเอกอุดม อั้งยุทธ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองบัว จนท.กองช่าง ร่วมกับ ศูนย์ ปภ.เขต14 ปภ.จังหวัดอุดรธานี ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว บริเวณชุมชนการเคหะแห่งชาติอุดรธานี โดยการวางแนวทางในการระบายน้ำหากเกิดปัญหาฝนตกหนัก เพื่อเร่งระบายน้ำป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง

0

ร่วมจัดกิจกรรม “โครงการป้องกันและควบคุมโรค Covid-19 โรคกลายพันธุ์,อุบัติใหม่,อุบัติซ้ำ ชุมชนหนองใสวิถีใหม่สู้ภัยโควิด 19 “ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

  • วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใส โดยมีนายอาทร เคหาสัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางกันยารัตน์ ผิวโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใส พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรม “โครงการป้องกันและควบคุมโรค Covid-19 โรคกลายพันธุ์,อุบัติใหม่,อุบัติซ้ำ ชุมชนหนองใสวิถีใหม่สู้ภัยโควิด 19 “ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 -11.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส กลุ่มเป้าหมายนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0