ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว บริเวณทางเข้าชุมชนเฟริส์ทโฮม

Posted by:

  • วันที่ 11 มิถุนายน 2565 นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองบัว ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 8 นิ้ว บริเวณทางเข้าชุมชนเฟริส์ทโฮม เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมหากมีปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่ พร้อมทั้งทำการฉีดล้างท่อระบายน้ำที่อุดตันในชุมชน
    เหตุด่วนสาธารณภัย โทร 042-129661 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองบัว

0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครู” ประจำปีการศึกษา 2565

Posted by:

  • วันที่ 11 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส ได้จัดฝึกอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครู” ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและสะเต็มศึกษา ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 11- 12 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว โดยมี พ.ต.อ.วัฒนา วรธงไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนายสรอรรถ คุโน รองปลัดเทศบาล นายปิยพงษ์ กันยาสนธิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

0