โครงกาาร “พลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง” ภายใต้โครงการขยะทั่วไปและขยะพิษในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

  • วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงกาาร “พลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง” ภายใต้โครงการขยะทั่วไปและขยะพิษในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้่น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ท่าน ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้าและคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม ครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล สมาชิก อสม. ภายในเขต เข้าร่วมโครงการฯ ในวันนี้มีการอบรมเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะ การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการสร้างชุมชนไร้ถัง และฝึกปฏิบัติการจัดการขยะ และการจดทำแผนปฏิบัติการชุมชนไร้ถังของเทศบาลตำบลหนองบัว

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบคลองถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานี-หนองคาย (ช่วงที่ 1 บริเวณสะพานดงอุดม-หนองใส ถึงสะพานทางเข้าบ้านพักคนชรา) ชุมชนดงอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลียบคลองถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานี-หนองคาย (ช่วงที่ 1 บริเวณสะพานดงอุดม-หนองใส ถึงสะพานทางเข้าบ้านพักคนชรา) ชุมชนดงอุดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบ้านเก่าน้อย ชุมชนเก่าน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบ้านเก่าน้อย ชุมชนเก่าน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบ้านเก่าน้อย ชุมชนเก่าน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะบ้านเก่าน้อย ชุมชนเก่าน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาจ้าง

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว การใช้แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

Posted by:

ประกาศการใช้แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2565

0