โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ปีงบประมาณ 2565

Posted by:

  • เทศบาลตำบลหนองบัว โดยนายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ปีงบประมาณ 2565 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือฯ ราย นางจันทร์สี มีคำแสน บ้านเลขที่ 158/1 ชุมชนนาทราย ม.3 และมอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยฯ โดยมอบหมายให้ พ.ต.อ.วัฒนา วรธงไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ว่าที่ร้อยตรีเรืองศักดิ์ สุขเพิ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว นายเฉย บุขุนทศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ นายสรอรรถ คุโน รองปลัดเทศบาลฯ นายภาคภูมิ คำภิระ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับผู้ประสานงานชุมชนและอสม. ลงพื้นที่มอบสิ่งของยังชีพและมอบการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุรายดังกล่าว
  • เทศบาลตำบลหนองบัว โดยนายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ปีงบประมาณ 2565 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือฯ ราย นางวิเชียร พรมยาลี บ้านเลขที่ 31/1 ชุมชนโพนทอง ม.6 และมอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยฯ โดยมอบหมายให้ พ.ต.อ.วัฒนา วรธงไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ว่าที่ร้อยตรีเรืองศักดิ์ สุขเพิ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว นายเฉย บุขุนทศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ นายสรอรรถ คุโน รองปลัดเทศบาลฯ นายภาคภูมิ คำภิระ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับผู้ประสานงานชุมชนและอสม. ลงพื้นที่มอบสิ่งของยังชีพและมอบการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุรายดังกล่าว
  • เทศบาลตำบลหนองบัว โดยนายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ปีงบประมาณ 2565 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือฯ ราย นางสังวาล สารสุข บ้านเลขที่ 77 ชุมชนนาดอน ม.16 และมอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยฯ โดยมอบหมายให้ พ.ต.อ.วัฒนา วรธงไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ว่าที่ร้อยตรีเรืองศักดิ์ สุขเพิ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว นายเฉย บุขุนทศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ นายสรอรรถ คุโน รองปลัดเทศบาลฯ นายภาคภูมิ คำภิระ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับผู้ประสานงานชุมชนและอสม. ลงพื้นที่มอบสิ่งของยังชีพและมอบการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุรายดังกล่าว

0

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง รายชื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมและความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:


0