ร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี

Posted by:

  • วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีเรืองศักดิ์ สุขเพิ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว นายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว พร้อมด้วยนางสาวภนิตา รัตนรามา สถาปนิกชำนาญการ พนักงานฝ่ายควบคุมอาคาร เทศบาลตำบลหนองบัว เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี ซึ่งเป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ห้องประชุมมงกุฏดาว โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

3

0