โครงการหนูน้อยเข้าวัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน สังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีการศึกษา 2565

Posted by:

โครงการหนูน้อยเข้าวัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน สังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีการศึกษา 2565

  • วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว มอบหมายให้พันตำรวจเอกวัฒนา วรธงไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิด “โครงการหนูน้อยเข้าวัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน สังกัดเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีการศึกษา 2565” ณ วัดศรีโพธิ์ทองรัตนาราม บ้านพรสวรรค์ ตำบลหนองนาคำ อำเอภเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายปิยพงษ์ กันยาสนธิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวรายงานโครงการฯ มีนายเฉย บุขุนทด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายสรอรรถ คุโน รองปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว นายอาทร เคหาสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส นางสุรัตติยา มูลทรา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวสายฝน จันทร์หอม หัวหน้าสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ศพด.ชุมชนดอนหัน ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนชุมชนพรสวรรค์ เข้าร่วมโครงการฯ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการนักเรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สร้างจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะ

0

รายงานคุณภาพการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมและความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Posted by:

0