ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

Posted by:

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางญาณิศา สรวงศิริ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 12 ท่านเข้าร่วมประชุม คณะผู้บริหารโดยนายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการโดยนายนิคม พลาพล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม เพื่อขอรับความเห็นชอบในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และขอรับความเห็นชอบและอนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งประธานสภาเทศบาลได้ดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกระเบียบวาระการประชุม
0

Add a Comment


13 − nine =

Captcha loading...