การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564

Posted by:

การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564
วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลหนองบัว รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย
    • ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
    • ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
    • ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
    • ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ
    • ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล

ณ ห้องประชุมโพนทอง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางกชกร บุญทองอ่อน รองปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในด้านต่าง ๆ เข้ารับการตรวจประเมิน

0

Add a Comment


2 × two =

Captcha loading...