โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ชุมชนเฟริส์ทโฮม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Posted by:

  • วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายชัยวิทย์ กาญจน์วิเศษศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว มอบหมายให้ พันตำรวจเอกวัฒนา วรธงไชย ว่าที่ร้อยตรีเรืองศักดิ์ สุขเพิ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ชุมชนเฟริส์ทโฮม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฯ มีการให้บริการของทุกส่วนราชการ การรับชำระภาษี รับเรื่องราวร้องทุกข์ รับฟังปัญหาความต้องการ ให้บริการตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว การให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การับลงทะเบียนนักเรียน และบริการอื่นๆ อีก

0

Add a Comment


Captcha loading...