ร่วมจัดกิจกรรม “โครงการป้องกันและควบคุมโรค Covid-19 โรคกลายพันธุ์,อุบัติใหม่,อุบัติซ้ำ ชุมชนหนองใสวิถีใหม่สู้ภัยโควิด 19 “ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

  • วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใส โดยมีนายอาทร เคหาสัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางกันยารัตน์ ผิวโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใส พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรม “โครงการป้องกันและควบคุมโรค Covid-19 โรคกลายพันธุ์,อุบัติใหม่,อุบัติซ้ำ ชุมชนหนองใสวิถีใหม่สู้ภัยโควิด 19 “ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 -11.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส กลุ่มเป้าหมายนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

0

Add a Comment


Captcha loading...